La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Incarca po aperrer su libru A la connoschies sisentzia? EMMO, cogito NONO, rinuntzio.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Incarca po aperrer su libru A la connoschies sisentzia? EMMO, cogito NONO, rinuntzio."— Transcript della presentazione:

1

2 Incarca po aperrer su libru

3 A la connoschies sisentzia? EMMO, cogito NONO, rinuntzio

4 NON OUI A esistit su 14 de triulas in Belgio ? Ti ses betadu derettu! Meleda pagu-pagu

5 Si puru no est festa comente in Frantza, in Belgio puru best su batordighi de triulas Incarca pro sighire

6 1 mois 6 mois 12 mois In unannu, tzertos meses an 31 dies. Cantos nde tenen 28 ? Ti ses betadu derettu! Meleda pagu- pagu

7 12, prote ca totus sos meses an 28 dies (finas sos chi nde tenent 30 o 31) Incarca pro sighire

8 OUI NON In California, litzitu est a cojuare sa sorre de sa gattìa? Ti ses betadu derettu! Meleda pagu- pagu

9 Si est gattìa de vosté, cheret narrer chi nche seis mortu. Duncas no bos podies cojuare cun connàda Incarca pro sighire

10 1 2 Si bat 3 melas e tue nde picas 2, cantas nde tenes ? Ti ses betadu derettu! Meleda pagu- pagu 3

11 Fatzile! Sas duas chi as picau. Incarca pro sighire

12 ½ heure 1 heure Su duttore ti dat tres pastillias de leare cada ½ ora. Cantu tempus at a durare sa cura ? Ti ses betadu derettu! Meleda pagu- pagu 1 heure et ½

13 Incarca pro sighire 1 pastillia ½ ora 1 pastillia ½ ora 1 pastillia 1 ora in totu

14 8 9 Unu pastore tenet 17 erbeghes. Morin totus, foras 9. Cantas erbeghes abarran ? Ti ses betadu derettu! Meleda pagu- pagu 17

15 Abarran petzi sas chi no sun mortas, cheret narrer 9. Incarca pro sighire

16 16 12 In unu aposentu bat battor contones. In cada contone bat 1 gattu. Cara-cara a cada gattu bat tres gattos. Cantos gattos chat in totu in cada contone ? Ti ses betadu derettu! Meleda pagu- pagu 4

17 4 gattos! Sighi sarrejonu, cada gattu chi istat in unu contone at in dainnantis suo 2 gattos + 1 chi istat in su contone cara- cara. Incarca pro sighire

18 Pones sirvellia a sas 9 e andas a ti corcare a sas 8. Cantas oras ti dromis ? Ti ses betadu derettu! Meleda pagu- pagu 8 heures 9 heures 12 heures 13 heures 1 heure

19 1 ora est sa risposta zusta. No bat ite carculare, bastat a abaidare bene sirvellia (sas fritzas nighedda e ruja) Incarca pro sighire

20 Parti 30 pro 0.5 e azunghe 10. Calest su resurtau ? Ti ses betadu derettu! Meleda pagu- pagu 70 25 65 45 Interdiction dutiliser une calculatrice

21 70 est sa risposta zusta. Simaparat in sasilo ! 30:0,5 = 60 60+10 = 70 Incarca pro sighire

22 Ses in unaposentu iscuru mummùtu, cun pacos luminos in manos, no bat currente, ma una candela, unistufa a gas e una lampada a petroliu. Ite allùes a primu ? Ti ses betadu derettu! Meleda pagu- pagu Une allumette Sa lampada Sa candela Sistufa

23 Su luminu, est craru (o una macchinetta) Incarca pro sighire

24 Cantos meses contan 28 dies in una dechìna de annos ? Ti ses betadu derettu! Meleda pagu- pagu 120 mois 4 meses 48 meses 96 meses Sazùdu. Una dechìna est unu tempus de dechannos

25 120 est sa risposta zusta 12 meses x 10 annos Cada mese contat nessis 28 dies ! Incarca pro sighire

26 EMMO NON Unu vaidànu de notte si che morit a dedie. Deretu at a sa pensione ? Ti ses betadu derettu! Meleda pagu- pagu

27 Est abidènte, no bat peuna pensione po una pessone morta. Commente diat poder, unu mortu, retirare una pensione ? Incarca pro sighire

28 Andande a frùmene, 1 zebra atobiat 6 girafes. Cada girafa at 1 martinica in sischina e cada martinica at 2 puzones in su coddu. Cantos animales andan a frùmene ? Ti ses betadu derettu! Meleda pagu- pagu 1 37 61

29 1 ebbìa. Sa zebra chi andat conca a frùmene a buffare abba. Incarca pro sighire

30 Cantos animales de cada zenìa aìat zuttu Mosé a intro de sarca ? Mosé no nde tenìat arca ! Fit Noé. 1 2 0

31 Tropu diffitziles fin pro tene custas dimandas? Si no as rispostu bene, ista segùnu, SES NORMALE, o siat, comemte si bighinu tuo, intelligente in sa media. Si no fit istadu gai, si diat ischire bene (gai est) ! Images : du Net FIN Bortadu da Andria Deplano Ricky King - Holzschuh-Polka

32 Tìtulu orizinale Cogito ergo sum Botradu da-e Andria Deplano Leadu da-e mespps.com Bortadu da-e Andria Deplano andriadeplano@tiscali.it http://web.tiscali.it/andreadeplano/


Scaricare ppt "Incarca po aperrer su libru A la connoschies sisentzia? EMMO, cogito NONO, rinuntzio."

Presentazioni simili


Annunci Google