La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

2 nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Splošen pregled napredka projekta Bando pubblico n. 02/2009 : SALTWORKS – Valorizzazione.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "2 nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Splošen pregled napredka projekta Bando pubblico n. 02/2009 : SALTWORKS – Valorizzazione."— Transcript della presentazione:

1 2 nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Splošen pregled napredka projekta Bando pubblico n. 02/2009 : SALTWORKS – Valorizzazione delle saline tra Italia e Slovenia Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS – Ekolosko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo Lucilla Previati – Giacomo Benelli Portorose (SLO), 14/03/2013 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po Progetto SALTWORKS

2 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 Najbolj pomembne dejavnosti projekta: analiza ter predstavitev Partnerjev - Smernice ter navodila za razvoj solin (PP1) - Pilotni projekti (VP/PP1/PP2/PP3) - Delavnice (PP4) - Poletni kampi (PP4) - Study visits (študijski obiski) ter dogodek “Sapore di sale” (“ Okus po soli”) - Promocijski material (VP) WP1 – koordinacija projekta na nivoju vodilnega partnerja - WP1: koordinacija in vodenje - Spletne strani - Obračuni - Spremembe na projektu - Predplačila Drugostopenjska “Revizija” za italijanske partnerje Zaključene aktivnosti: WP2 Prihodnja srečanja Datum zaključka projekta Le attività più importanti del progetto: analisi e presentazione dei Partners - Le linee guida e il manuale per la valorizzazione delle saline (PP1) - Progetti Pilota (LP/PP1/PP2/PP3) - Laboratori didattici (PP4) - Summer camps (PP4) - Study visits ed evento “sapore di sale” (PP4) - Materiali promozionali (LP) WP1 - Il coordinamento di LP - WP1: coordinamento e gestione - Le pagine web - Le Rendicontazioni - Le Modifiche al Progetto - Gli Anticipi L’Audit di 2° Livello per i Partners italiani Le attività concluse: WP2. Meeting futuri Data di chiusura del progetto State of the art of the project

3 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 WP1: koordinacija in vodenje OP z zunanjo in notranjo sestavo ter STS postanejo od junija 2012 z imenovanjem 4 komponent STS-ja popolnoma operativni: 2 na območju Italije in 2 na območju Slovenije pri usmeritvi strokovnjakov pri razvoju in smernicah za izdelavo strani, objavljenih septembra S strani VP-ja je bila zadolžitev za dvojezično komuniciranje in podporo OP in STS dodeljena Prof. Ingrid Cotič, profesionalni prevajalki iz Gorice, sicer financirana iz natečaja za imenovanje komponentov STS-ja. WP1: coordinamento e gestione Il CDP con i componenti interni ed esterni e il CTS sono divenuti pienamente operativi da giugno 2012 con la nomina dei 4 componenti del CTS: 2 di area italiana e 2 di area slovena, che hanno guidato i tecnici esperti, nell’iter di realizzazione del manuale e delle linee guida per la valorizzazione dei siti, pubblicato in settembre E’ stato conferito – da LP - un incarico per la comunicazione in doppia lingua italiano-sloveno di supporto al CDP e al CTS, ad una traduttrice professionista, Dott.ssa Ingrid Cotic di Gorizia, attingendo ai fondi economizzati dalla gara per la nomina dei componenti del CTS. Il coordinamento di LP Koordinacija VP

4 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 Spletne strani S strani VP-ja so bile pripravljene in urejene po navodilih projektnega obrazca. Podjetje, ki je zadolženo za obdelavo in objavo člankov je “ComunicAzione di Piraccini Massimo” iz Forli- ja. Projekt, gradivo, aktivnosti iz srečanj, promocija dogodkov v solinah so objavljeni na spletni strani ki v mreži povezuje spletne strani partnerjev vezane na projekt. Vsak partner lahko direktno objavlja novice na: ter Le pagine web Sono state redatte da LP sulla base dei contenuti della Scheda Progettuale. Lo studio incaricato anche per la redazione e diffusione dei comunicati stampa è “ComunicAzione di Piraccini Massimo” di Forlì. Il progetto, i materiali prodotti, le attività dei Meetings, i promo degli eventi in salina sono pubblicati sul sito che collega in rete le informazioni reperibili sui siti di tutti i PPs. Ciascun Partner può indirizzare gli aggiornamenti a: e Il coordinamento di LP Koordinacija VP

5 Poročilo Prvostopenjski kontroliRelazione Beneficiario a Controllo di 1° Livello Le RendicontazioniObračuni N.SCADENZAPERIODOSTATO 120/06/20121/11/11-31/05/12 Rendicontate e convalidate per i PPs italiani 210/08/20121/06/12-31/07/12 AD-HOC31/10/20121/08/12-31/10/12 301/04/20121/08/12-31/03/13Scadenze programmate e comunicate ad ADG e ai PPs 401/08/20131/04/13-31/07/13 501/03/20141/08/13-28/02/14 FINALE ? 01/06/2014 ?1/03/14-30/04/14 ?Da decidere fra i Partners Št.ROK (DATUM)OBDOBJESTATUS 120/06/20121/11/11-31/05/12 Obračunane in potrjene za italijanske Partnerje 210/08/20121/06/12-31/07/12 AD-HOC31/10/20121/08/12-31/10/12 301/04/20121/08/12-31/03/13Programirani in sporočeni roki OU in Partnerjem 401/08/20131/04/13-31/07/13 501/03/20141/08/13-28/02/14 ZAKLJUČEK ? 01/06/2014 ?1/03/14-30/04/14 ?Določi se s partnerji 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013

6 Poročila VP-ja z zahtevkom za povračilo ESRR- ju: Povračilo zahtevka za izplačilo nacionalnega sofinanciranja zavisi od posameznega upravičenca Glede povračila slovenske prvostopenjske kontrole nam bodo poročali slovenski Partnerji. Relazioni di LP con richiesta di rimborso per i Fondi FESR: Il rimborso Fondi Nazionali è richiesto dal singolo Beneficiario Per la convalida del 1° livello sloveno ci aggiorneranno i Partners sloveni. Le RendicontazioniObračuni Št. RokItalijanska prvostopenjs ka kontrola Znesek € Sklad ESRR € Nacionalni sklad € Datum zahtevka STATUS 120/09/1230/11/ , , , Čakajoč na povračilo 230/11/12 (ad-hoc) 30/11/ , , , VSOTA44.302, , ,38 7,67% proračun 1. leta N.Scadenz a Convalida da 1°Liv.italiano entro: Importo Totale € Fondi FESR € Fondi NAZIONAL I € Data richiesta rimborso STATO 120/09/1230/11/ , , , In attesa di rimborso 230/11/12 (ad-hoc) 30/11/ , , , TOTALE44.302, , ,38 7,67% del budget del 1° anno 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013

7 Vsi PP-ji so vnesli papirnato obliko poročanja na on-line Poročanje 1-2-ad-hoc. Najverjetneje ste opazili, da on-line poročanje zahteva tudi vnos “obveznosti” povezane z obdobjem v 2012, katere smo oddali v posebej priloženi excell tabeli. Naslednje poročilo št.3, bo vnešeno on-line, vendar ostaja veljaven še prejšnji papirnati način za vnos stroškov. Za podrobnosti, vas naprošam, da si preberete “nuove linee guida ” poslano s strani VP-ja Partnerjem ter lahko si prenesete iz spletne strani Ita-Slo. Tutti i PPs hanno inserito le Rendicontazioni 1- 2-ad-hoc, già cartacee, on-line. Avete notato che la rendicontazione on-line richiede anche gli “impegni” relativi al periodo, che nell’anno 2012 abbiamo inviato con file excel a parte. La prossima rendicontazione N. 3 sarà inserita on-line ma rimane valida la precedente procedura cartacea per i giustificativi di spesa. Per i dettagli si prega di consultare le “nuove Linee guida ” che LP ha inviato ai PPs e che comunque sono scaricabili dal sito Ita-slo. Rendicontazione GOLD-MIS on line: Spletno poročanje GOLD-MIS:

8 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 VP je zbral zahtevke za majhne in velike spremembe Prtnerjev ter jih preposlal OU: - LGR 7 Formular - Priponka Št.1 Pogodbe o financiranju - Model Prip. 8 - Nov finančni plan ter Projektno tabelo Procent velikih sprememb je 4,63%. Finančni plan ter obrazec sta bila preposlana tudi Partnerjem. VP je v pričakovanju potrditve in ne odobritve s strani OU-ja, v kolikor je sprememba manjša od 10%. LP ha coordinato le richieste di modifica maggiori e minori dei Partners, inviando, in data 13/02/2013 documentazione ad ADG: - LGR 7 Formulario - All. N.1 al Contratto di Concessione del Finanziamento, - Mod. All. 8 - nuovo Piano Finanziario e nuova Scheda Progettuale. La percentuale di modifica “maggiore” del progetto è del 4,63%. Copia del Piano Finanziario e della Scheda Progettuale sono stati inviati anche a tutti i PPs. LP è in attesa della “presa d’atto”, e non di “autorizzazione”, da parte di AdG, in quanto la percentuale è inferiore al 10%. Le Modifiche al Progetto Spremembe na Projektu

9 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 Po posredovanju bančne garancije, je bilo izplačanih 10% avansa iz Nacionalnih skladov v znesku ,00 evrov, od tega ,00 PP3 in ,00 evrov PP2. VP je zneska slovenskima partnerjema prenakazal dne Dne je VP poslal prošnjo za dodatno predplačilo iz sklada za PP3, v odstotku 50% in več, v sklopu raziskave s strani OU-ja dne Organ kontrole želi stopiti nasproti pri pragramu in izvedbi del ter s tem povezanimi stroški zaradi krize, ki je prisotna tako v Italiji in Sloveniji. Su presentazione di garanzia bancaria, è’ stato erogato il 10% di anticipo sui Fondi FESR, pari a ,00 euro, di cui ,00 al Partner PP3 e ,00 al Partner PP2. LP ha trasferito i fondi ai Partners sloveni in data 14/01/2013. In data , LP ha presentato istanza di interesse ad una ulteriore erogazione di fondi in anticipo, per conto del Partner PP3, per il 50% e anche oltre, su “indagine esplorativa” di AdG del L’Autorità di Controllo intende venire incontro alle criticità sulla programmazione delle spese progettuali e sulla realizzazione delle stesse, esistenti sia in Italia, per i limiti imposti dal patto di stabilità, che in Slovenia, per misure analoghe. Gli anticipi: Predplačila:

10 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 Dne 20 ter 21 februarja 2013 je bila na območju Emiglie Romagne opravljena kontrola listin Poročanja upravičenca Št. 1 – Št. 2 – Ad- hoc. Opravljena je bila kontrola papirnatega dela poročanja vezana na stroške in dejavnosti Revizijske sledi. In data 20 e 21 febbraio 2013 la Regione Emilia Romagna ha eseguito controllo in loco documentale sulle Relazioni del Beneficiario N. 1 – N. 2 – Ad-hoc. Sono stai controllati i giustificativi di spesa cartacei e le attività registrate sulla Pista di Controllo. I verbali del controllo hanno confermato la regolarità delle operazioni. L’Audit di 2° livello per i PPs italiani: LP/PP1/PP4 Drugostopenjska revizija za italijanske Partnerje: VP/PP1/PP4

11 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 WP2: Primer dobre prakse prizadevanja za ureditev območja in infrastrukture PP1 je imenoval koordinatorja 2 skupin 4-ih strokovnjakov, 1 na italijanskem območju ter 1 na slovenskem pobmočju z nalogo analizirati območje z okoljskega ter turističnega vidika, z namenom postavitve smernic za razvoj območja pod nadzorom STS. Dejavnosti skupin: - 15 maj 2012: tehnični sestanek v Strunjanu na sedežu PP3 - Od 6. do 8. junija 2012:1. tehnični ogled solin Aigues Mortes (Camargue, Francija) do 28. junija 2012: 2.tehnični ogled solin Margherita di Savoia, v Puglii, Italija julij 2012: tehnični sestanek v Cervii Output: navodila in smernice v italijanskem in slovenskem jeziku pripravljene s strani PP1 WP2. Buone pratiche per la fruizione dei siti e delle infrastrutture. PP1 ha nominato il coordinatore dei 2 team di (4) esperti, 1 di area italiana e 1 di area slovena, che hanno avuto il compito di analizzare i siti, sia dal punto di vista ambientale che della fruizione turistica e di redigere il manuale e le linee guida per la valorizzazione dei siti, con la supervisione e validazione del CTS. Le attività dei teams: - Il 15 maggio 2012: 1° Meeting tecnico a Strunjan, presso la sede di PP3 - Dal 6 all’8 giugno 2012: 1° inspection trip nella salina di Aigues Mortes (Camargue, Francia) - Dal 26 al 28 giugno 2012: 2° inspection treap nella salina di Margherita di Savoia, Puglia, Italia - Il 13 luglio 2012: 2° Meeting tecnico a Cervia Output: Manuale e Linee guida in lingua italiana e slovena curato dal Partner PP1. Le attività concluse: Zaključene dejavnosti:

12 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 Zaključna konferenca v Cervii organizirana s strani PP1 Tiskovna konferenca organizirana s trani PP2 predvidena med in Zaželjena mnenja glede potrditve oziroma sprememb Zaključek projekta: 30/4/2014 Že sedaj lahko predvidimo glede prošnje podaljšanja roka zaključka projekta zaradi izvedbe ter zaključka del, ali mislite, da bomo v roku?... Meeting futuri programmati: Meeting finale a Cervia organizzato da PP1 Conferenza stampa finale a Portorose organizzata da PP2 prevista nel periodo da 1/02/14 a 30/04/13 Possiamo fare proposte per confermare o modificare …….… Scadenza del Progetto: 30/04/2014 Possiamo ipotizzare fin d’ora una richiesta di proroga per la difficoltà di concludere in tempo i Progetti Pilota, oppure prevedete di rispettare la scadenza? E’ gradita una Vostra una riflessione su questi punti: Zaželjeno je vaše mnenje glede naslednjih točk:

13 Grazie per l’attenzione! Hvala za vašo pozornost! Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po Corso Mazzini, 200 – Comacchio (FE) Tel Fax c.f – p-iva General overview of the project progress Portorose (SLO), 14/03/2013 Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia , dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev Ministero dell'Economia e delle Finanze Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po Progetto SALTWORKS


Scaricare ppt "2 nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Splošen pregled napredka projekta Bando pubblico n. 02/2009 : SALTWORKS – Valorizzazione."

Presentazioni simili


Annunci Google