La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

2 nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Splošen pregled napredka projekta Bando pubblico n. 02/2009 : SALTWORKS – Valorizzazione.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "2 nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Splošen pregled napredka projekta Bando pubblico n. 02/2009 : SALTWORKS – Valorizzazione."— Transcript della presentazione:

1 2 nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Splošen pregled napredka projekta Bando pubblico n. 02/2009 : SALTWORKS – Valorizzazione delle saline tra Italia e Slovenia Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS – Ekolosko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo Lucilla Previati – Giacomo Benelli Portorose (SLO), 14/03/2013 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po Progetto SALTWORKS www.parks.it/saltworks

2 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 Najbolj pomembne dejavnosti projekta: analiza ter predstavitev Partnerjev - Smernice ter navodila za razvoj solin (PP1) - Pilotni projekti (VP/PP1/PP2/PP3) - Delavnice (PP4) - Poletni kampi (PP4) - Study visits (študijski obiski) ter dogodek “Sapore di sale” (“ Okus po soli”) - Promocijski material (VP) WP1 – koordinacija projekta na nivoju vodilnega partnerja - WP1: koordinacija in vodenje - Spletne strani - Obračuni - Spremembe na projektu - Predplačila Drugostopenjska “Revizija” za italijanske partnerje Zaključene aktivnosti: WP2 Prihodnja srečanja Datum zaključka projekta Le attività più importanti del progetto: analisi e presentazione dei Partners - Le linee guida e il manuale per la valorizzazione delle saline (PP1) - Progetti Pilota (LP/PP1/PP2/PP3) - Laboratori didattici (PP4) - Summer camps (PP4) - Study visits ed evento “sapore di sale” (PP4) - Materiali promozionali (LP) WP1 - Il coordinamento di LP - WP1: coordinamento e gestione - Le pagine web - Le Rendicontazioni - Le Modifiche al Progetto - Gli Anticipi L’Audit di 2° Livello per i Partners italiani Le attività concluse: WP2. Meeting futuri Data di chiusura del progetto State of the art of the project

3 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 WP1: koordinacija in vodenje OP z zunanjo in notranjo sestavo ter STS postanejo od junija 2012 z imenovanjem 4 komponent STS-ja popolnoma operativni: 2 na območju Italije in 2 na območju Slovenije pri usmeritvi strokovnjakov pri razvoju in smernicah za izdelavo strani, objavljenih septembra 2012. S strani VP-ja je bila zadolžitev za dvojezično komuniciranje in podporo OP in STS dodeljena Prof. Ingrid Cotič, profesionalni prevajalki iz Gorice, sicer financirana iz natečaja za imenovanje komponentov STS-ja. WP1: coordinamento e gestione Il CDP con i componenti interni ed esterni e il CTS sono divenuti pienamente operativi da giugno 2012 con la nomina dei 4 componenti del CTS: 2 di area italiana e 2 di area slovena, che hanno guidato i tecnici esperti, nell’iter di realizzazione del manuale e delle linee guida per la valorizzazione dei siti, pubblicato in settembre 2012. E’ stato conferito – da LP - un incarico per la comunicazione in doppia lingua italiano-sloveno di supporto al CDP e al CTS, ad una traduttrice professionista, Dott.ssa Ingrid Cotic di Gorizia, attingendo ai fondi economizzati dalla gara per la nomina dei componenti del CTS. Il coordinamento di LP Koordinacija VP

4 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 Spletne strani S strani VP-ja so bile pripravljene in urejene po navodilih projektnega obrazca. Podjetje, ki je zadolženo za obdelavo in objavo člankov je “ComunicAzione di Piraccini Massimo” iz Forli- ja. Projekt, gradivo, aktivnosti iz srečanj, promocija dogodkov v solinah so objavljeni na spletni strani www.parks.it/Saltworks, ki v mreži povezuje spletne strani partnerjev vezane na projekt. Vsak partner lahko direktno objavlja novice na: gestione.portale@parks.it ter redazione2@parks.it. Le pagine web Sono state redatte da LP sulla base dei contenuti della Scheda Progettuale. Lo studio incaricato anche per la redazione e diffusione dei comunicati stampa è “ComunicAzione di Piraccini Massimo” di Forlì. Il progetto, i materiali prodotti, le attività dei Meetings, i promo degli eventi in salina sono pubblicati sul sito www.parks.it/Saltworks. che collega in rete le informazioni reperibili sui siti di tutti i PPs. Ciascun Partner può indirizzare gli aggiornamenti a: gestione.portale@parks.it e redazione2@parks.it. Il coordinamento di LP Koordinacija VP

5 Poročilo Prvostopenjski kontroliRelazione Beneficiario a Controllo di 1° Livello Le RendicontazioniObračuni N.SCADENZAPERIODOSTATO 120/06/20121/11/11-31/05/12 Rendicontate e convalidate per i PPs italiani 210/08/20121/06/12-31/07/12 AD-HOC31/10/20121/08/12-31/10/12 301/04/20121/08/12-31/03/13Scadenze programmate e comunicate ad ADG e ai PPs 401/08/20131/04/13-31/07/13 501/03/20141/08/13-28/02/14 FINALE ? 01/06/2014 ?1/03/14-30/04/14 ?Da decidere fra i Partners Št.ROK (DATUM)OBDOBJESTATUS 120/06/20121/11/11-31/05/12 Obračunane in potrjene za italijanske Partnerje 210/08/20121/06/12-31/07/12 AD-HOC31/10/20121/08/12-31/10/12 301/04/20121/08/12-31/03/13Programirani in sporočeni roki OU in Partnerjem 401/08/20131/04/13-31/07/13 501/03/20141/08/13-28/02/14 ZAKLJUČEK ? 01/06/2014 ?1/03/14-30/04/14 ?Določi se s partnerji 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013

6 Poročila VP-ja z zahtevkom za povračilo ESRR- ju: Povračilo zahtevka za izplačilo nacionalnega sofinanciranja zavisi od posameznega upravičenca Glede povračila slovenske prvostopenjske kontrole nam bodo poročali slovenski Partnerji. Relazioni di LP con richiesta di rimborso per i Fondi FESR: Il rimborso Fondi Nazionali è richiesto dal singolo Beneficiario Per la convalida del 1° livello sloveno ci aggiorneranno i Partners sloveni. Le RendicontazioniObračuni Št. RokItalijanska prvostopenjs ka kontrola Znesek € Sklad ESRR € Nacionalni sklad € Datum zahtevka STATUS 120/09/1230/11/1219.642,9616.696,512.946,4514.12.12Čakajoč na povračilo 230/11/12 (ad-hoc) 30/11/1224.659,4720.960,543.698,9317.1.13 VSOTA44.302,4337.657,056.645,38 7,67% proračun 1. leta N.Scadenz a Convalida da 1°Liv.italiano entro: Importo Totale € Fondi FESR € Fondi NAZIONAL I € Data richiesta rimborso STATO 120/09/1230/11/1219.642,9616.696,512.946,4514.12.12In attesa di rimborso 230/11/12 (ad-hoc) 30/11/1224.659,4720.960,543.698,9317.1.13 TOTALE44.302,4337.657,056.645,38 7,67% del budget del 1° anno 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013

7 Vsi PP-ji so vnesli papirnato obliko poročanja na on-line Poročanje 1-2-ad-hoc. Najverjetneje ste opazili, da on-line poročanje zahteva tudi vnos “obveznosti” povezane z obdobjem v 2012, katere smo oddali v posebej priloženi excell tabeli. Naslednje poročilo št.3, bo vnešeno on-line, vendar ostaja veljaven še prejšnji papirnati način za vnos stroškov. Za podrobnosti, vas naprošam, da si preberete “nuove linee guida 25.02.2013” poslano s strani VP-ja Partnerjem ter lahko si prenesete iz spletne strani Ita-Slo. Tutti i PPs hanno inserito le Rendicontazioni 1- 2-ad-hoc, già cartacee, on-line. Avete notato che la rendicontazione on-line richiede anche gli “impegni” relativi al periodo, che nell’anno 2012 abbiamo inviato con file excel a parte. La prossima rendicontazione N. 3 sarà inserita on-line ma rimane valida la precedente procedura cartacea per i giustificativi di spesa. Per i dettagli si prega di consultare le “nuove Linee guida 25.02.2013” che LP ha inviato ai PPs e che comunque sono scaricabili dal sito Ita-slo. Rendicontazione GOLD-MIS on line: Spletno poročanje GOLD-MIS:

8 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 VP je zbral zahtevke za majhne in velike spremembe Prtnerjev ter jih preposlal 13.2.2013 OU: - LGR 7 Formular - Priponka Št.1 Pogodbe o financiranju - Model Prip. 8 - Nov finančni plan ter Projektno tabelo Procent velikih sprememb je 4,63%. Finančni plan ter obrazec sta bila preposlana tudi Partnerjem. VP je v pričakovanju potrditve in ne odobritve s strani OU-ja, v kolikor je sprememba manjša od 10%. LP ha coordinato le richieste di modifica maggiori e minori dei Partners, inviando, in data 13/02/2013 documentazione ad ADG: - LGR 7 Formulario - All. N.1 al Contratto di Concessione del Finanziamento, - Mod. All. 8 - nuovo Piano Finanziario e nuova Scheda Progettuale. La percentuale di modifica “maggiore” del progetto è del 4,63%. Copia del Piano Finanziario e della Scheda Progettuale sono stati inviati anche a tutti i PPs. LP è in attesa della “presa d’atto”, e non di “autorizzazione”, da parte di AdG, in quanto la percentuale è inferiore al 10%. Le Modifiche al Progetto Spremembe na Projektu

9 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 Po posredovanju bančne garancije, je bilo izplačanih 10% avansa iz Nacionalnih skladov v znesku 107.100,00 evrov, od tega 64.260,00 PP3 in 42.840,00 evrov PP2. VP je zneska slovenskima partnerjema prenakazal dne 14.1.2013. Dne 7.3.2013 je VP poslal prošnjo za dodatno predplačilo iz sklada za PP3, v odstotku 50% in več, v sklopu raziskave s strani OU-ja dne 13.2.2013. Organ kontrole želi stopiti nasproti pri pragramu in izvedbi del ter s tem povezanimi stroški zaradi krize, ki je prisotna tako v Italiji in Sloveniji. Su presentazione di garanzia bancaria, è’ stato erogato il 10% di anticipo sui Fondi FESR, pari a 107.100,00 euro, di cui 64.260,00 al Partner PP3 e 42.840,00 al Partner PP2. LP ha trasferito i fondi ai Partners sloveni in data 14/01/2013. In data 7.03.13, LP ha presentato istanza di interesse ad una ulteriore erogazione di fondi in anticipo, per conto del Partner PP3, per il 50% e anche oltre, su “indagine esplorativa” di AdG del 13.02.13. L’Autorità di Controllo intende venire incontro alle criticità sulla programmazione delle spese progettuali e sulla realizzazione delle stesse, esistenti sia in Italia, per i limiti imposti dal patto di stabilità, che in Slovenia, per misure analoghe. Gli anticipi: Predplačila:

10 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 Dne 20 ter 21 februarja 2013 je bila na območju Emiglie Romagne opravljena kontrola listin Poročanja upravičenca Št. 1 – Št. 2 – Ad- hoc. Opravljena je bila kontrola papirnatega dela poročanja vezana na stroške in dejavnosti Revizijske sledi. In data 20 e 21 febbraio 2013 la Regione Emilia Romagna ha eseguito controllo in loco documentale sulle Relazioni del Beneficiario N. 1 – N. 2 – Ad-hoc. Sono stai controllati i giustificativi di spesa cartacei e le attività registrate sulla Pista di Controllo. I verbali del controllo hanno confermato la regolarità delle operazioni. L’Audit di 2° livello per i PPs italiani: LP/PP1/PP4 Drugostopenjska revizija za italijanske Partnerje: VP/PP1/PP4

11 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 WP2: Primer dobre prakse prizadevanja za ureditev območja in infrastrukture PP1 je imenoval koordinatorja 2 skupin 4-ih strokovnjakov, 1 na italijanskem območju ter 1 na slovenskem pobmočju z nalogo analizirati območje z okoljskega ter turističnega vidika, z namenom postavitve smernic za razvoj območja pod nadzorom STS. Dejavnosti skupin: - 15 maj 2012: tehnični sestanek v Strunjanu na sedežu PP3 - Od 6. do 8. junija 2012:1. tehnični ogled solin Aigues Mortes (Camargue, Francija) - 26. do 28. junija 2012: 2.tehnični ogled solin Margherita di Savoia, v Puglii, Italija - 13. julij 2012: tehnični sestanek v Cervii Output: navodila in smernice v italijanskem in slovenskem jeziku pripravljene s strani PP1 WP2. Buone pratiche per la fruizione dei siti e delle infrastrutture. PP1 ha nominato il coordinatore dei 2 team di (4) esperti, 1 di area italiana e 1 di area slovena, che hanno avuto il compito di analizzare i siti, sia dal punto di vista ambientale che della fruizione turistica e di redigere il manuale e le linee guida per la valorizzazione dei siti, con la supervisione e validazione del CTS. Le attività dei teams: - Il 15 maggio 2012: 1° Meeting tecnico a Strunjan, presso la sede di PP3 - Dal 6 all’8 giugno 2012: 1° inspection trip nella salina di Aigues Mortes (Camargue, Francia) - Dal 26 al 28 giugno 2012: 2° inspection treap nella salina di Margherita di Savoia, Puglia, Italia - Il 13 luglio 2012: 2° Meeting tecnico a Cervia Output: Manuale e Linee guida in lingua italiana e slovena curato dal Partner PP1. Le attività concluse: Zaključene dejavnosti:

12 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 Zaključna konferenca v Cervii organizirana s strani PP1 Tiskovna konferenca organizirana s trani PP2 predvidena med 1.2.2014 in 30.4.2014 Zaželjena mnenja glede potrditve oziroma sprememb Zaključek projekta: 30/4/2014 Že sedaj lahko predvidimo glede prošnje podaljšanja roka zaključka projekta zaradi izvedbe ter zaključka del, ali mislite, da bomo v roku?... Meeting futuri programmati: Meeting finale a Cervia organizzato da PP1 Conferenza stampa finale a Portorose organizzata da PP2 prevista nel periodo da 1/02/14 a 30/04/13 Possiamo fare proposte per confermare o modificare …….… Scadenza del Progetto: 30/04/2014 Possiamo ipotizzare fin d’ora una richiesta di proroga per la difficoltà di concludere in tempo i Progetti Pilota, oppure prevedete di rispettare la scadenza?....... E’ gradita una Vostra una riflessione su questi punti: Zaželjeno je vaše mnenje glede naslednjih točk:

13 Grazie per l’attenzione! Hvala za vašo pozornost! Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po Corso Mazzini, 200 – 44022 Comacchio (FE) Tel. 0533 314003 Fax 0533 318007 c.f. 91015770380 – p-iva 01861400388 e-mail parcodeltapo@parcodeltapo.it General overview of the project progress Portorose (SLO), 14/03/2013 Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev Ministero dell'Economia e delle Finanze Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po Progetto SALTWORKS www.parks.it/saltworks


Scaricare ppt "2 nd Intermediate Meeting WP 1.2 General overview of the project progress Splošen pregled napredka projekta Bando pubblico n. 02/2009 : SALTWORKS – Valorizzazione."

Presentazioni simili


Annunci Google