La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Projekt - Progetto PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena - SDGZ (URES) WP6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Projekt - Progetto PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena - SDGZ (URES) WP6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO."— Transcript della presentazione:

1 Projekt - Progetto PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena - SDGZ (URES) WP6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELL’ AREA FRONTALIERA WP6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA Ministero dell'Economia e delle Finanze

2 Leader Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena – SDGZ (URES) Co-leader Posoški Razvojni Center – Agenzia per lo Sviluppo della valle dell‘Isonzo WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELL’AREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA Ministero dell'Economia e delle Finanze

3 Splošni cilji  Enotni način neformalnega usposabljanja zaposlenih  Zmanjšane ovire za migracijo zaposlenih na obmejnem območju  Izboljšanje izobrazbene strukture delovne sile  Zmanjšanje brezposelnosti  Večja kakovost in usposobljenost delovne sile  Zaposljivost delovne sile na celotnem obmejnem območju  Zmanjšanje razlik med potrebami podjetij in strokovno izbrazbo kadrov  Reaktiviranje starejših strokovnjakov v proces dela  Sinergije pri združevanju mladostne inovativnosti in navdu šenja z zrelostjo in znanjem  Standardizacija meril, postopkov ter tudi proizvodnih procesov  Trajnostni razvoj sistema delovnih praks Obiettivi generali  Modalità unitaria di aggiornamento informale del personale  Diminuzione degli ostacoli per la migrazione del personale nell’area confinaria  Miglioramento del grado d’istruzione dei dipendenti  Diminuzione della disoccupazione  Maggiore qualità e qualificazione della forza lavoro  Occupabilità della forza lavoro sull’intero territorio transfrontaliero  Diminuzione delle differenze tra le necessità delle imprese e i quadri professionalmente formati  Riattivazione degli esperti nel processo produttivo  Sinergie conseguenti al contatto tra la capacità innovativa e l’entusiasmo dei giovani e la saggezza e le conoscenze dei più anziani  Standardizzazione delle misure, dei procedimenti e anche dei processi produttivi  Sviluppo sostenibile del sistema della prassi lavorativa Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELL’AREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

4 KDAJ se bodo pripravljalne dejavnosti dogajale? september-november 2010: koordinacija vsebin in časovnega razporeda z vključevanjem partnerjev november 2010: srečanje partnerjev WP 6 januar-februar 2010: predstavitev dejavnosti v Italiji in v Sloveniji QUANDO si svolgeranno le attività preparatorie ? settembre-novembre 2010: coordinamento dei contenuti e del timing relativo al WP con il coinvolgimento dei partner novembre 2010: incontro dei partner del WP 6 gennaio-febbraio 2010: presentazione delle attivita’ in Italia e Slovenia Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELL’AREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

5 Management dejavnosti 6.1) Razvoj sposobnosti MSP-jev in podpornega okolja na obmejnem območju (01.07.2010 – 31.12.2012)  delovno izpopolnjevanje kadrov v malih in srednjih podjetjih z uporabo metodologije učenja na razdaljo ( e-learning ).  vzspostavitev opreme za učenje na daljavo (webcam, računalniki, SW), ki bo locirana pri partnerjih projekta, bodo predavanja tako potekala na sedežih obrtnih in gospodarskih zbornicah ter drugih stanovskih organizacijah, uslužbenci pa bodo sledili lekcijam na sedežih posameznih podjetij. Gestione delle attività 6.1) Sviluppo delle capacità delle PMI e dell’ ambiente di supporto nell’area confinaria (01.07.2010 – 31.12.2012)  aggiornamenti lavorativi del personale nelle piccole e medie imprese attraverso la metodologia dell’insegnamento a distanza ( e-learning)  installazione dell’attrezzatura per l’insegnamento a distanza (webcam, computer, SW) presso i partner del progetto; le lezioni potranno essere svolte presso le sedi delle CCIAA e le altre Organizzazioni di categoria; gli impiegati seguiranno le spiegazioni nelle proprie imprese Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELL’AREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

6 Management dejavnosti 6.1) Razvoj sposobnosti MSP-jev in podpornega okolja na obmejnem območju  izvedba vsaj 5 izobraževalnih modulov (v razredu in on-line), izmed katerih naj bodo vsaj 3 poskusni moduli izobraževanja on-line – npr. poslovni ambient v Italiji in v Sloveniji, gradbena zakonodaja v Italiji in v Sloveniji, opravljanje storitev v Italiji in v Sloveniji, olajšave za podjetja v Italiji in v Sloveniji, vsebine iz “learning events” WP4, vsebine iz dosjejev WP3,... BISTVENA JE DOGOVORJENA DOLOČITEV NAJPRIMERNEJŠIH VSEBIN!  uporaba e-learning sistema ECIPA-CNA Veneto na platformi Moodle (Matteo Povolato) Gestione delle attività 6.1) Sviluppo delle capacità delle PMI e dell’ ambiente di supporto nell’area confinaria  realizzazione di almeno 5 moduli di formazione/aggiornamento (in classe e on-line), tra i quali almeno 3 moduli sperimentali di formazione on- line – es. ambiente imprenditoriale in Italia e Slovenia, normativa relativa all’edilizia in Italia e Slovenia, effettuazione di servizi in Italia e Slovenia, agevolazioni per imprese in Italia e Slovenia, contenuti dei “learning events” del WP4, contenuti dei dossier WP3,... FONDAMENTALE LA SCELTA CONDIVISA DEI CONTENUTI PIU’ INDICATI!  uso del sistema e-learning ECIPA-CNA Veneto su piattaforma Moodle (Matteo Povolato) Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELL’AREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

7 Management dejavnosti 6.1) Razvoj sposobnosti MSP-jev in podpornega okolja na obmejnem območju - julij-september 2010: identifikacija razpoložljivih sistemov e-learning - september-december 2010: izbira 5 izobraževalnih modulov z upoštevanjem potreb teritorija - september 2010-maj 2011: priprava 5 izobraževalnih modulov - januar 2011-oktober 2012: iskanje interesentov za izobraževanje - september 2011-december 2012: izvedba tečajev Gestione delle attività 6.1) Sviluppo delle capacità delle PMI e dell’ ambiente di supporto nell’area confinari -luglio-settembre 2010: identificazione dei sistemi disponibili di e-learning -settembre-dicembre 2010: scelta dei 5 moduli formativi con il coinvolgimento del territorio -settembre 2010-maggio 2011: preparazione dei 5 moduli formativi -gennaio 2011-ottobre 2012: individuazione dei potenziali fruitori -settembre 2011-dicembre 2012: tenuta dei corsi Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELL’AREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

8 Management dejavnosti 6.2) Oblikovanje ukrepov za vključevanje mladih in starejših v podjetiniško okolje (01.07.2010 – 31.12.2012)  organizacija raznih srečanj in seminarjev na temo podjetništega okolja v MSP-jih  organizacija specifičnih delavnic, kjer bodo mladi lahko pridobili novega znanja o delu in dinamikah v podjetju ter o vsem kar je s tem povezano  vključevanje starejših v podjetniško okolje, s tem, da bodo mentorji (tutorji) mladim, ki bodo prišli na delovno prakso v posamezna podjetja Gestione delle attività 6.2) Elaborazione dei provvedimenti per l’inserimento dei giovani e degli anziani nell’ambiente imprenditoriale (01.07.2010 – 31.12.2012)  organizzazione di incontri vari e di seminari su argomenti inerenti l’ambiente imprenditoriale nelle PMI  organizzazione di specifici incontri nei quali i giovani potranno acquisire nuove conoscenze sul lavoro e sulle dinamiche delle imprese  inserimento degli anziani nell’ambiente imprenditoriale come consulenti (tutor) ai giovani che si presenteranno alle imprese per fare dell’esperienza lavorativa Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELL’AREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

9 Management dejavnosti 6.2) Oblikovanje ukrepov za vključevanje mladih in starejših v podjetiniško okolje  vključitev vsaj 120 mlajših in starejših, ki bodo sodeloval i na srečanjih in seminarjih Gestione delle attività 6.2) Elaborazione dei provvedimenti per l’inserimento dei giovani e degli anziani nell’ambiente imprenditoriale  inserimento di almeno 120 junior e senior che parteciperanno agli incontri ed ai seminari Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELL’AREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

10 Management dejavnosti 6.2) Oblikovanje ukrepov za vključevanje mladih in starejših v podjetiniško okolje  maj-november 2011: priprava dveh študijskih obiskov v Italiji in v Sloveniji  oktober-november 2011: izvedba študijskih obiskov Italiji in v Sloveniji  marec-april 2011: izvedba dveh srečanj (1 v Italiji in 1 v Sloveniji) med seniorji in juniorji  september 2010-oktober 2011: iskanje sodelujočih podjetij  september 2010-oktober 2011: iskanje seniorjev in juniorjev  september 2011-marec 2012: izvedba srečanj, delavnic in seminarjev Gestione delle attività 6.2) Elaborazione dei provvedimenti per l’inserimento dei giovani e degli anziani nell’ambiente imprenditoriale - maggio-novembre 2011: preparazione di 2 visite studio in Italia e Slovenia - ottobre-novembre 2011: effettuazione delle visite studio in Italia e Slovenia - marzo-aprile 2011: effettuazione di 2 incontri (1 in Italia ed 1 in Slovenia) tra i senior ed i junior - settembre 2010-ottoibre 2011: i ndividuazione delle imprese partcipanti - settembre 2010-ottobre 2011: individuazione dei senior e dei junior - settembre 2011-marec 2012: effettuazione degli incontri, degli workshop e dei seminari Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELL’AREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

11 Management dejavnosti 6.3) Čezmejni sistem delovnih praks v podjetjih (01.07.2010 – 31.12.2012)  oblikovanje ukrepov za direktno sodelovanje mladih v podjetjih  organizacija in izvedba delovnih praks mladih ki nimajo še specifičnih izkušenj pri raznih MSP-jih na čezmejnem območju. To se bo izvedlo s pomočjo izobraževalnih inštitucij in drugih ustanov, ki imajo kompetenco za organizacijo delovnih praks.  Starejši zunanji strokovnjaki (glej prejšnjo aktivnost) pa jim bodo lahko sledili kot mentorji Gestione delle attività 6.3) Sistema transfrontaliero di stage in azienda (01.07.2010 – 31.12.2012)  elaborazione di provvedimenti per la partecipazione diretta dei giovani nelle imprese  organizzazione e realizzazione delle esperienze lavorative per i giovani senza esperienze specifiche presso le PMI nell’area transfrontaliera con l’aiuto delle istituzioni formative e di altro indirizzo competenti per la realizzazione di esperienze lavorative  esperti esterni anziani (vedi l’attività precedente) inseriti come consulenti (tutor) Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELL’AREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

12 Management dejavnosti 6.3) Čezmejni sistem delovnih praks in izmenjav v podjetjih  izvedba čezmejnih delavnih praks za 30 mladih pri italijanskih in slovenskih podjetjih  trajanje praks: 3 mesece  izvedba 20 čezmejnih delovnih izmenjav pri italijanskih in slovenskih podjetjih  trajanje izmenjav: 2 meseca Gestione delle attività 6.3) Sistema transfrontaliero di stage e scambi in azienda  realizzazione di stage lavorativi transfrontalieri per 30 giovani presso imprese italiane e slovene  durata degli stage: 3 mesi  realizzazione di 20 scambi tra lavoratori dipendenti presso im prese italiane e slovene  durata degli scambi: 2 mesi Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELL’AREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

13 Management dejavnosti 6.3) Čezmejni sistem delovnih praks v podjetjih (01.07.2010 – 31.12.2012)  september 2010-januar 2011: izvedba delovnopravne študije o čezmejnih stažih in delovnih izmenjavah  september 2010-maj 2011: iskanje sodelujočih podjetij  september 2010-avgust 2011: iskanje interesentov za staže in delovne izmenjave z vključitvijo podjetij, šol in univerz  avgust 2011-december 2012: izvedba stažev in izmenjav Gestione delle attività 6.3) Sistema transfrontaliero di stage in azienda (01.07.2010 – 31.12.2012)  settembre 2010-gennaio 2011: realizzazione di uno studio sulla normativa relativa agli stage ed agli scambi lavorativi transfrontalieri  settembre 2010-maggio 2011: individuazione delle imprese partecipanti  settembre 2010-agosto 2011: individuazione delle persone interessate agli stage ed agli scambi con il coinvolgimento di imprese, scuole ed universita’  agosto 2011-dicembre 2012: realizzazione degli stage e degli scambi Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELL’AREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

14 Prispevek partnerjev oblikovanje izobraževalnih modulov na podlagi zahtev podjetij na teritoriju iskanje interesentov za izobraževanje iskanje mladih in starejših iskanje interesentov za staže in delovne izmenjave iskanje podjetij za vključevanje mladih in starejših iskanje podjetij za staže in delovne izmenjave Contributo dei partner ideazione dei moduli formativi in base alle esigenze delle imprese sul territorio individuazione degli interessati alla formazione Individuazione dei junior e dei senior individuazione degli interessati agli stage e scambi lavorativi individuazione delle imprese per l’inserimento dei junior e dei senior individuazione delle imprese per gli stage e gli scambi lavorativi Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELL’AREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA


Scaricare ppt "Projekt - Progetto PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena - SDGZ (URES) WP6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO."

Presentazioni simili


Annunci Google