La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Sistema: temi verbali (valore aspettuale?) DiatesiPersoneNumero Presente:IndicativoPresenteAttiva Media Prima Seconda Terza Singolare Duale.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Sistema: temi verbali (valore aspettuale?) DiatesiPersoneNumero Presente:IndicativoPresenteAttiva Media Prima Seconda Terza Singolare Duale."— Transcript della presentazione:

1

2

3

4

5

6

7 Sistema: temi verbali (valore aspettuale?) DiatesiPersoneNumero Presente:IndicativoPresenteAttiva Media Prima Seconda Terza Singolare Duale Plurale Imperfetto Ottativo Imperativo Participio Futuro Aoristo Perfetto

8

9

10 Grado zeroGrado pienoGrado allungato I.ESSCR.I.E.SSCR.I.E.SSCR. øø- e / - o- a- ē / - ō-ā -i-i / -ī-ei / -oi- e-ēi / - ōi-ai -u-u / - ū-eu / -ou- o- ēu / -ōu-au - ṛ - ṛ /- ṝ -er/-or-arēr/ - ōr-ār - m sonante -a/-m-em/-om-amēm/ - ōm-ām -n sonante -a/-n-en/-on-anēn/ - ōnān

11 Grado zeroGrado pienoGrado allungato I.E.SSCR.I.E.SSCR.I.E.SSCR. *h 1 s-enti *-pt- s-anti pa-pt-ur *h 1 es-ti *pet as-ti a-pat-at*pēt-pāt-a *diw *wid div-am vit-te *deiw- *woid- dev-a ved-a *dēiw-a *wōid-a daiv-a vaid-ya *b h ud h *kˆlu buddha śruta *b h eud h - *kˆleu- bodh-aya-ti śro-tra*kˆlēu-śrauta *b h ṛ - *k ṛ bh ṛ -ta k ṛ -ta *b h er *ker bharati kar-o-ti *b h ēr- *kēr- bhārya kār-ayati *dekˆm son. *g w m son. daś-a ga-ta ga-cchati *g w emgam-aya-ti*g w ēmja-gām-a *tn sonante *n son.-ti/te ta-ta ta-tn-e vid-ate bhara-nti *tentan-o-ti; tan-tra *tēn-tān-trika

12 Grado zero Grado gu ṇ aGrado v ṛ ddhi ø (a; ā)a (-a; -ā)ā i; īeai u; ūoau ṛ ; ṝ arār ḷ alāl

13

14 ParasmaipadaĀtmanepada PrimarieSecondariePrimarieSecondarie Desinenze Parasmaipada primarie SingolareDualePlurale -mi- va ḥ - ma ḥ -si- tha ḥ - tha -ti- ta ḥ - nti

15 Desinenze Ātmanepada primarie SingolareDualePlurale -e <-a+des.- vahe- mahe -se- ethe - dhve -te- ete - nte

16 Sistema del presente: formazione del tema Coniugazione tematica: suff. tematico-aI cl. VI cl. -yaIV cl. -ayaX cl. Coniugazione atematicaNo suff. II cl.vetti / vitte III cl.da-dā-ti -no/-nuV cl.āpno-ti / āpnute -o/-uVIII cl.karo-ti / kuru-te -na-/-n-VII cl yunakti / yu ṅ kte -nā / -nīIX cl.jānā-ti / jānī-te

17 I cl. : rad. gu ṇ ata + -a IV cl. : rad. gr. Ø + -ya VI cl.: rad. gr. Ø + -a X cl. : rad. variamente trattata + -aya Particolarità: rad. gr. Ø + -c-cha- -I cl.:gaccha-ti; yaccha-ti; -VI cl.: iccha-ti; p ṛ ccha-ti; ṛ ccha-ti

18 rad. gr. Ø con infisso nasale - n - : VI cl. mu-ñ-ca-ti < muc- “lasciare andare, liberare” si-ñ-ca-ti < sic- “irrorare, spargere a gocce” vi-n-da-ti < vid- “trovare” k ṛ -n-ta-ti < k ṛ t- “tagliare” li-m-pa-ti < lip- “ungere” lu-m-pa-ti < lup- “rompere”

19 sillaba di raddopp. + rad. gr. Ø + a- I cl.: sthā- “stare”; pā- “bere”; sad- “stare seduto, sedersi”; ghrā- “odorare”. ti- ṣṭ h-a-ti = egli sta; è in piedi < thi-sth-a-ti pi-b-a-ti = egli beve < pi-p-a-ti sī-d-a-ti = egli siede < si-sd-a-ti ji-ghr-a-ti = egli odora < ghi-gh ṛ -a-ti

20 Formazione tema del presente coniugazione atematica Alternanza forme forti = gu ṇ ate e forme deboli = grado zero gu ṇ a: Indicativo P. I-II-III sing. - pres. e imperf. Imperativo P.-Ā I sing.-duale-pl. Imperativo P. III sing.

21 VIII classe karoti – kurute: Indicativo P. presente karo-mikur-va ḥ kur-ma ḥ karo- ṣ ikuru-tha ḥ kuru-tha karo-tikuru-ta ḥ kurv-anti Indicativo Ā. presente kurv-ekur-vahekur-mahe kuru- ṣ ekurv-āthekuru-dhve kuru-tekurv-ātekurv-ate

22 V classe āp-no-ti - āp-nu-te Indicativo P. presente āp-no-miāp-nu-va ḥ āp-nu-ma ḥ āp-no-siāp-nu-tha ḥ āp-nu-tha āp-no-tiāp-nu-ta ḥ āp-nu-v-anti Indicativo Ā. presente āp-nu-v-eāp-nu-vaheāp-nu-mahe āp-nu-seāp-nu-v-ātheāp-nu-dhve āp-nu-teāp-nu-v-āteāp-nu-v-ate

23 IX classe jānāti – jānīte Indicativo P. presente jānā-mijānī-va ḥ jānī-ma ḥ jānā-sijānī-tha ḥ jānī-tha jānā-tijānī-ta ḥ jān-anti Indicativo Ā. presente jān-ejānī-vahejānī-mahe jānī-sejān-āthejānī-dhve jānī-tejān-ātejān-ate

24 II classe vet-ti – vit-te Indicativo P. presente ved-mivid-va ḥ vid-ma ḥ vet-sivit-tha ḥ vit-tha vet-tivit-ta ḥ vid-anti Indicativo Ā. presente vid-evid-vahevid-mahe vit-sevid-āthevid-dhve vit-tevid-ātevid-ate

25 stau-ti/stav-ī-ti – stu-te Indicativo P. presente stau-mi / stav-ī-mi stu-va ḥ / stuv-ī-va ḥ stu-ma ḥ /stuv-ī-ma ḥ stau- ṣ i / stav-ī- ṣ i stu-tha ḥ / stuv-ī-tha ḥ stu-tha / stuv-ī-tha stau-ti / stav-ī-ti stu-ta ḥ / stuv-ī-ta ḥ stu-v-anti Indicativo Ā. presente stuv-e stu-vahe / stuv-ī-vahestu-mahe /stuv-ī-mahe stu- ṣ e/stuv-ī- ṣ estuv- ā- the stu-dhve /stuv-ī-dhve stu-te / stuv-ī-testuv -ā- testu-v-ate

26 vak-ti Indicativo P. presente vac-mivac-va ḥ vac-ma ḥ vak- ṣ ivak-tha ḥ vak-tha vak-tivak-ta ḥ [vac-anti]

27 e-ti Indicativo P. presente e-mii-va ḥ i-ma ḥ e- ṣ ii-tha ḥ i-tha e-tii-ta ḥ y-anti

28 as-ti Indicativo P. presente as-mis-va ḥ s-ma ḥ a-sis-tha ḥ s-tha as-tis-ta ḥ s-anti

29 han-ti – ha-te Indicativo P. presente han-mihan-va ḥ han-ma ḥ ha ṃ -siha-tha ḥ ha-tha han-tiha-ta ḥ ghn-anti Indicativo Ā. presente ghn-ehan-vahehan-mahe [ha-se]ghn-ātheha-dhve ha-teghn-āteghn-ate

30 VII classe ru- ṇ a-d-dhi – ru-n-d-dhe < rudh – ostacolare + infisso -na- / -n- ru-na-dh-ti / ru-n-dh-te Indicativo P. presente ru- ṇ a-dh-miru-n-dh-va ḥ ru-n-dh-ma ḥ ru- ṇ a-t-siru-n-d-dha ḥ ru-n-d-dha ru- ṇ a-d-dhiru-n-d-dha ḥ ru-n-dh-anti Indicativo Ā. presente ru-n-dh-eru-n-dh-vaheru-n-dh-mahe ru-n-t-seru-n-dh-ātheru-n-d-dhve ru-n-d-dheru-n-dh-āteru-n-dh-ate

31 III classe bi-bhar-ti – bi-bh ṛ -te < radd. + forma forte / forma debole + des Radd.: cons. iniziale ripetuta + voc. radicale gr. 0-breve ( ṛ > i) k / kh > c-; g / gh / h > j gruppi cons > prima cons. s + sorda > sorda Indicativo P. presente bi-bhar-mibi-bh ṛ -va ḥ bi-bh ṛ -ma ḥ bi-bhar- ṣ ibi-bh ṛ -tha ḥ bi-bh ṛ -dha bi-bhar-tibi-bh ṛ -ta ḥ bi-bhr-ati Indicativo Ā. presente bi-bhr-ebi-bh ṛ -vahebi-bh ṛ -mahe bi-bh ṛ - ṣ ebi-bhr-āthebi-bh ṛ -dhve bi-bh ṛ -tebi-bhr-ātebi-bhr-ate

32 da-dā-ti – da-t-te / da-dhā-ti - dha-t-te Indicativo P. presente da-dā-mida-dhā-mi da-d-va ḥ da-dh-va ḥ da-d-ma ḥ da-dh-ma ḥ da-dā-sida-dhā-si da-t-tha ḥ dha-t-tha ḥ da-t-tha dha-t-tha da-dā-tida-dhā-ti da-t-ta ḥ dha-t-ta ḥ da-d-ati da-dh-ati Indicativo Ā. presente da-d-e da-dh-e da-d-vaheda-dh-vahe da-d-mahe da-dh-mahe da-t-se dha-t-se da-d-ātheda-dh-āthe da-d-dhve dha-d-dhve da-t-te dha-t-te da-d-āteda-dh-āte da-d-ate da-dh-ate

33 Morfologia nominale sostantivo-aggettivo-pronome Numero: singolare duale plurale Genere: maschile femminile neutro

34 Casi Diretti: nominativo accusativo vocativo Indiretti: strumentale dativo ablativo genitivo locativo

35 Sostantivi Temi in vocaleTemi in consonante MaschiliNeutriFemminiliMaschiliNeutriFemminili - a -āoccl. - i -ī / - i sib. ś- ṣ -u-u- u-ū / - u-as; -is; -us - t- ṛ -t- ṛ ; -tr-ī -an-m-an[-n-ī]

36 Sostantivi Temi in vocale MaschiliNeutriFemminili jan-avan-amāl-ā agn-ivār-inār-ī / muk-ti vāy-umadh-uvadh-ū / dhen-u pi-t ṛ kar-t- ṛ mā-t ṛ kar-tr-ī

37 Aggettivi Temi in vocaleTemi in consonante MaschileNeutroFemminileMaschileNeutroFemminile -a -ā-at; -ant-ata(n)t-ī -i -ī-vat; -vant-vat-vat-ī -u -v-ī-mat;-mant-mat-mat-ī -in -in-ī

38 Temi in –a: masch.-neutri Casi diretti MaschiliNeutri SingolareDualePluraleSing.DualePlurale -a- ḥ <*-o-s -au<-a+*-o -ā ḥ <-a+*-es -a-m-e<-a-*h 2 -āni<-a-an-*h 2 -a-au<-a+*-o -ā ḥ <-a+*-es -a-m-e<-a-*h 2 -āni<-a-an-*h 2 -a-m<*-m son. -au<-a+*-o-ān<-a+*n son-s -a-m-e<-a-*h 2 -āni<-a-an-*h 2

39 Tema in –a, maschile: jan-a Tema in –a, neutri: phal-a phal-a-mphal-ephal-āni SingolareDualePlurale Nom jan-a- ḥ jan-au jan-ā ḥ Vocjan-ajan-au jan-ā ḥ Accjan-a-mjan-aujan-ān

40 Rāmo g ṛ ha ṃ gacchati / (rāma ḥ g ṛ ham gacchati) Tatrati ṣṭ hatibāla ḥ / Tatrabālasti ṣṭ hati / Sa rāma ṃ paśyati / (sa ḥ rāmam paśyati) Rāmo jalamicchati / (? jalam icchati) Adhunārāmo deva ṃ smarati / (Adhunā ??? devam smarati)

41 v ṛ k ṣ a ḥ phalānibharati / = v ṛ k ṣ a ḥ phalāni bharati / phalāniv ṛ k ṣ o bharati / = (phalāni v ṛ k ṣ a ḥ bharati) v ṛ k ṣ ā ḥ phalānibharanti / = v ṛ k ṣ ā ḥ phalāni bharanti phalāniv ṛ k ṣ ā bharanti / = (phalāni v ṛ k ṣ ā ḥ bharanti) sa v ṛ k ṣ āntatrapaśyati / = (sa ḥ v ṛ k ṣ ān tatra paśyati) sa ḥ phalāniv ṛ k ṣ epaśyati / = sa ḥ phalāni v ṛ k ṣ e paśyati phalāniv ṛ k ṣ eti ṣṭ hanti / = phalāni v ṛ k ṣ e ti ṣṭ hanti sa v ṛ k ṣ aupaśyati / = (sa ḥ v ṛ k ṣ au paśyati) Sa phalepaśyati / = (sa ḥ phale paśyati) aśvaupatata ḥ / = aśvau patata ḥ sāśvāvanugacchati / = sāśvāv anugacchati/ = (sā aśvau anugacchati)

42 Rāmo ‘nna ṃ khādati / = (Rām-?? annam khādati) Sa phalāni khādati / = (sa ḥ phalāni khādati) Putrau na khāda-??? / Yatradhumastatrapāvaka ḥ / = Yatra dhumas tatra pāvaka ḥ = (Yatra dhuma ḥ tatra pāvaka ḥ ) Yathāv ṛ k ṣ astathāphalam / = Yathā v ṛ k ṣ as tathā phalam / = (Yathā v ṛ k ṣ a ḥ tathā phalam) phala ṃ v ṛ k ṣ āt patati / = (phalam v ṛ k ṣ āt patati) Kutragacchasi /

43 Casi indiretti - Temi in –a maschili e neutri Casi Indiretti maschili e neutri SingolareDualePlurale Strumentale-ena<-a+ina (?)-ābhyām -ai ḥ <-a+*ēis/*ōis Dativo-āya < -a+*ei/*oi+a-ābhyām -ebhya ḥ <- a+i+*bhy-e/os Ablativo-ād /-āt < -a+*od-ābhyām -ebhya ḥ <- a+i+*bhy-e/os Genitivo-a-sya < -a+*syo -a-yo ḥ -ānām <-ān-*ōm Locativo-e < -a + *i -a-yo ḥ -e ṣ u < a+i *su

44 Casi indiretti maschili e neutri MaschiliNeutri SingolareDualePluraleSingolareDualePlurale Sjanenajanābhyām janai ḥ phalenaphalābhyām phalai ḥ Djanāyajanābhyām janebhya ḥ phalāyaphalābhyām phalebhya ḥ Ajanādjanābhyām janebhya ḥ phalādphalābhyām phalebhya ḥ Gjanasya janayo ḥ janānāmphalasya phalayo ḥ phalānām Ljane janayo ḥ jane ṣ u phale phalayo ḥ phale ṣ u

45 narai ḥ / narairvane / vane ṣ u aśvānāmkamalebhya ḥ rathe / rathenastotrāni v ṛ k ṣ ebhya ḥ śarīrā ṇ ām putrayo ḥ śāstrābhyām m ṛ gasyat ṛṇ e ṣ u mārge ṣ ukamalasya si ṃ hābhyāmyugāya sevakāyag ṛ he

46 sa v ṛ k ṣ ānvanepaśyati / = (sa ḥ v ṛ k ṣ ān vane paśyati) sa ḥ phalāniv ṛ k ṣ ānā ṃ vanepaśyati / = (sa ḥ phalāni v ṛ k ṣ ānām vane paśyati) kamalānit ṛṇ ānicarohanti/ = kamalāni t ṛṇ ā ṇ i ca rohanti sa v ṛ k ṣ āyajala ṃ bharati / = (sa ḥ v ṛ k ṣ āya jalam bharati) v ṛ k ṣ ātphalānyapaharanti / = v ṛ k ṣ āt phalāny apaharanti / = (v ṛ k ṣ āt phalāni apaharanti) v ṛ k ṣ asyaphalānīcchati / = (v ṛ k ṣ asya phalāni icchati) aśvābhyā ṃ dhanamapaharati / = (aśvābhyām dhanam apaharati) aśvayo ḥ sevaka ṃ vadati / = (aśvayo ḥ sevakam vadati) nīlebhyo rathebhya ḥ patanti / = nīlebhya ḥ rathebhya ḥ patanti ā ī ū ṛ ṝ ḷ ṅ ñ ṭ ḍ ṇ ś ṣ ṃ ḥ

47 aha ṃ devānpūjaye h ṛ daya ṃ bhayātkampate tvamasatya ṃ bhā ṣ ase sāputra ṃ labhate śi ṣ ya ācārya ṃ sevate sujanā ḥ satya ṃ bhā ṣ ante rāmasyag ṛ ho grāmasyamadhyevartate sevako v ṛ k ṣ ātpu ṣ pānyāharati yadārāma ṃ dhana ṃ yācetadātadapilabhe

48 sandhi del visarga - ḥ + ka/kha; pa/pha; śa/ ṣ a/sa > - ḥ - ḥ + ca/cha; ṭ a/ ṭ ha; ḍ a/ ḍ ha > - ś / - ṣ / -s dhumastatra; aśvaś ca - a ḥ + consonante sonora > -o iato + cons. - a ḥ + voc: a- > -o iato + avagraha es. devo ’pi; rāmo ’nnam… - a ḥ + voc ≠ a- (ā/i/ī/u/ū/e/o/ai/au) > -a iato + voc ≠ a- es. śi ṣ ya ācārya ṃ sevate; deva iva; deva eva; deva evam ā ḥ + cons. sonore/vocali > -ā iato + cons./voc. es. sujanā dharmamanugacchanti/ sujanā anugacchanti dharmam voc ≠ a-ā ḥ + cons. sonore/vocali > -voc ≠ a-ā+r es. rathairnagara ṃ gacchanti

49 sandhi esterno vocalico -ā- < -a + a--ī- < -i + i--ū- < -u + u- -a + ā--i + ī--u + ū- -ā + ā--ī + ī--ū + ū- -ā + a--ī + i--ū + u- -e- < -a + i--o- < -a + u--ai- <-a + e- -a + ī--a + ū--ā + e- -ā + ī--ā + ū--au- <-a + o- -ā + i--ā + u- -ā + o-

50 sandhi esterno vocalico -e /-o + a- > -e /-o iato + avagraha -e /-o + voc ≠ a- (ā/i/ī/u/ū/ ṛ / ṝ /e/o/ai/au): 1) > -a iato + voc ≠ a- 2) > -ay / av + voc ≠ a- - ai + voc (a/ā/i/ī/u/ū/ ṛ / ṝ /e/o/ai/au): > -ā iato + voc. -au + voc (a/ā/i/ī/u/ū/ ṛ / ṝ /e/o/ai/au): > -āv + voc.

51 Sandhi consonantico -n + c-/ch-/ ṭ -/ ṭ h-/t-/th- > 1) - ṃ -ś-c-/ch- 2) - ṃ - ṣ - ṭ -/ ṭ h- 3) - ṃ -s-t-/th-

52 Composti dvandva: sost.+ sost. – es. t ṛṇ asasye / t ṛṇ asasyāni candrasūryau devar ṣ imānavā ḥ agg. + agg. – es. sukhadu ḥ khe / sukhadu ḥ khāni / sukhadu ḥ kha ṃ

53 tatpuru ṣ a: sost + sost.: rājapuru ṣ a-/corabhaya- sost + agg.(p.p.p.): devadatta- sost + rad.: pa ṅ kaja- / n ṛ pa- karmadhāraya : agg. + sost. mahārāja- / sujana- / asatya- sost. + sost. narasi ṃ ha- sost. + agg. prā ṇ apriya- agg. + agg. ak ṛ ta- / punarukta- num + sost. dvi-gu; caturyuga- bahuvrīhi: daśa-ratha; sahodara

54 gata ṃ na śocyam tvayā sevaka ḥ pre ṣ a ṇ īya ḥ tena bhāro vo ḍ havya ḥ tvā ṃ haste dh ṛ tvā sa bālo mandira ṃ nayati g ṛ ha ṃ praviśya kutra mama mitram iti sā ta ṃ p ṛ cchati vanāt pratyāgamya ki ṃ k ṛ ta ṃ rājeneti tena p ṛṣṭ am anna ṃ paktvā yuvā ṃ ki ṃ kurutha ḥ sa ṃ sārasukhāni tyaktvā kuto vanavāsa ṃ svīkurudhve daridrebhyo dhana ṃ dattvā tāv ānandam āpnuta ḥ madirā ṃ pītvā gītāni ca gītvā te śayyāsu patitā ḥ ya indriyāni niyamya vartante te sukham anubhavanti kartavyam eva kartavya ṃ prā ṇ ai ḥ ka ṇṭ hagatair api / akartavyam na kartavya ṃ prā ṇ ai ḥ ka ṇṭ hagatair api // sa ṃ sāravi ṣ av ṛ k ṣ asya dve phale am ṛ topame / kāvyām ṛ tarasāsvāda ḥ sa ṃ gama ḥ sujanai ḥ saha //

55 Temi in vocale lunga femminili SingolareDualePlurale N voc. tem. / - ḥ -e / - au voc. tem.-a ḥ Vvoc. tem. breve-e / - au voc. tem.-a ḥ Avoc. tem.-m-e / - au voc. tem.- ḥ S-yā / -vāvoc. tem.-bhyām voc. tem.-bhi ḥ D-yai / -vaivoc. tem.-bhyām voc. tem.-bhya ḥ Ab -yā ḥ / -vā ḥ voc. tem.-bhyām voc. tem.-bhya ḥ G -yā ḥ / -vā ḥ -yo ḥ / -vo ḥ voc. tem.-n-ām L-yām / -vām -yo ḥ / -vo ḥ voc. tem.-su

56 SingolareDualePlurale Nkathā / nārīkathe < *-oi / nāry-au kathā ḥ <-ā+*-es / nāry-a ḥ Vkathe < -*a + i / nārikathe < *-oi / nāry-au kathā ḥ / nāry-a ḥ Akathām / nārīmkathe < *-oi / nāry-au kathā ḥ [-*ā-ns] / nārī- ḥ Skatha-yā / nāry-ākathā-bhyām / nārī-bhyām kathā-bhi ḥ / nārī-bhi ḥ Dkathā-yai / nāry-aikathā-bhyām / nārī-bhyām kathā-bhya ḥ / nārī-bhya ḥ Ab kathā-yā ḥ / nāry-ā ḥ kathā-bhyām / nārī-bhyām kathā-bhya ḥ / nārī-bhya ḥ G kathā-yā ḥ / nāry-ā ḥ katha-y-o ḥ / nāry-o ḥ kathā-n-ām / nārī-n-ām Lkathā-yām / nāry-ām katha-y-o ḥ / nāry-o ḥ kathā-su / nārī- ṣ u N sā / vadhū- ḥ te / vadhv-au tā ḥ / vadhv-a ḥ V - / vadhu- / vadhv-au - / vadhv-a ḥ Atām / vadhūmte / vadhv-au tā ḥ / vadhū ḥ Stayā / vadhv-ātā-bhyām / vadhūbhyām tā-bhi ḥ / vadhūbhi ḥ Dtasyai / vadhv-aitā-bhyām / vadhūbhyām tā-bhya ḥ / vadhūbhya ḥ Ab tasyā ḥ / vadhv-ā ḥ tā-bhyām / vadhūbhyām tā-bhya ḥ / vadhūbhya ḥ G tasyā ḥ / vadhv-ā ḥ tay-o ḥ / vadhv-o ḥ tā-s-ām / vadhū-n-ām Ltasyām / vadhv-ām tay-o ḥ / vadhv-o ḥ tā-su / vadhū- ṣ u

57 strī – donna śrī – splendore – gloria dhī – intelletto – pensiero hrī – vergogna-timidezza camū – esercito / śvaśrū -suocera bhū – terra (svaya ṃ bhū) bhrū – sopracciglio icchā – pūjā – māyā – bhā ṣ ā – bhāryā – latā – jāyā – cintā – dayā – āśā – kanyā – nidrā – pratimā – pratibhā - astratti in -tā

58 1) sānyasmin deśe du ḥ khena kāla ṃ nayati / 2) kathāsu yat pa ṭ hita ṃ tat sarva ṃ na satyamasti / 3) priye kanyayor vivāha i ṣṭ a ḥ / 4) tasyā ḥ kathā ḥ pa ṭ hitā ḥ / 5) vaya ṃ kanyābhyo mālā dadma ḥ / asmābhi ḥ kanyābhyo mālā dattā ḥ / 6) jarāyāmapi tā utsāhena jñāna ṃ labhante / 7) sā krī ḍ āyā udyāna ṃ viśati / 8) tābhir du ḥ khamanubhūtam / 9) pratidinamaha ṃ pu ṣ pā ṇ i cinomi / pratidina ṃ kanyākumāryā pu ṣ pā ṇ i citā ṇ i / 10) yuvā ṃ madhurā ṇ i gītā ṇ i ś ṛṇ utha ḥ / 11) yat tva ṃ kuru ṣ e tat kartu ṃ ka ḥ śaknoti / 12) yūya ṃ puna ḥ punar yatna ṃ kurudhve / 13) kasmi ṃ ścit grāme kasyacit k ṛṣ īvalasyaiko ‘śva āsīt / sa kadācit kenacic core ṇ āpah ṛ ta ḥ / 14) aha ṃ jala ṃ pātu ṃ na śakta ḥ / 15) kim īśvaro janānā ṃ du ḥ khānyapaharatītyeta ṃ sa ṃ śaya ṃ vaya ṃ chindma ḥ / 16) mūrkho yad g ṛ h ṇ āti tat pa ṇḍ ito na praśa ṃ sati / 17) te cora ṃ mārge rundhanti stambhe ca badhnanti / 18) āvā ṃ kamalāni hastayor g ṛ h ṇ īvahe / 19) aham adyaprabh ṛ ti tvā ṃ sevāyā ṃ niyunajmi / 20) āśāyā ye dāsās te dāsā ḥ santi sarvalokasya / āśā ye ṣ ā ṃ dāsī te ṣ ā ṃ dāsāyate loka ḥ // 21) ye sabhāyā ṃ kavaya ḥ santi te bhūmipati ṃ stuvanti / 22) sa kavīn dve ṣṭ i taiś ca k ṛ tā ḥ stutīr na ś ṛṇ oti / 23) ki ṃ yūya ṃ rātrau sukha ṃ svapitha / 24) munayo bhūmāv āsate / 25) senāpataya ḥ sārathīn na ghnanti / 26) kasyā ṃ bhūmau mūrtī sta ḥ / 27) janair vihīnāyā ṃ tasyā ṃ vāpyā ṃ kamalāni vardhante / 28) sakhy aham abhītā nadyās tīram emi /

59 Temi in vocale breve (-i /-u) masch. SingolareDualePlurale N voc. tem. + ḥ voc. tem. allungata gr. gunato + a ḥ Vgr. gunatovoc. tem. allungata gr. gunato + a ḥ Avoc. tem. + mvoc. tem. allungatavoc. tem. allungata + n Svoc. tem. + nāvoc. tem. + bhyām voc. tem. + bhi ḥ Dgr. gunato + evoc. tem. + bhyām voc. tem. + bhya ḥ Ab gr. gunato + ḥ voc. tem. + bhyām voc. tem. + bhya ḥ G gr. gunato + ḥ -yo ḥ / -vo ḥ voc. tem. allungata + n + ām L- au -yo ḥ / -vo ḥ voc. tem. + ṣ u

60 Temi in vocale breve (-i /-u) neutri SingolareDualePlurale Nvoc. temvoc. tem. + nīvoc. tem. allungata + ni Vvoc. temvoc. tem. + nīvoc. tem. allungata + ni Avoc. temvoc. tem. + nīvoc. tem. allungata + ni Svoc. tem. + nāvoc. tem. + bhyām voc. tem. + bhi ḥ Dgr. gunato + e voc. tem. + ne voc. tem. + bhyām voc. tem. + bhya ḥ Ab gr. gunato + ḥ voc. tem. + na ḥ voc. tem. + bhyām voc. tem. + bhya ḥ G gr. gunato + ḥ voc. tem. + na ḥ -yo ḥ / -vo ḥ voc. tem. + no ḥ voc. tem. allungata + n + ām L-au -voc. tem. + ni -yo ḥ / -vo ḥ voc. tem. + no ḥ voc. tem. + ṣ u

61 Temi in consonante SingolareDualePlurale M / FNeutroM / FNeutroM / FNeutro N- *s- /- au-ī-ī - *as > a ḥ -i-i V- / - au-ī-ī - *as > a ḥ -i-i A- am- /- au-ī-ī - *as > a ḥ -i-i S- ā- bhyām -*bhis > -bhi ḥ D- e- bhyām -*bhyas > bhya ḥ Ab - *as > a ḥ - bhyām -*bhyas > bhya ḥ G - *as > a ḥ - *os > -o ḥ -ām L-i-i - *os > -o ḥ -su

62 Temi in -in SingolareDualePlurale MNeutroM M Nbal-ībalibalin-aubalin-ī balin-a ḥ bal-īni Vbali-nbalibalin-aubalin-ī balin-a ḥ bal-īni Abali-n-ambalibalin-aubalin-ī balin-a ḥ bal-īni Sbali-n-ābali-bhyām bali-bhi ḥ Dbali-n-ebali-bhyām bali-bhya ḥ Ab balin-a ḥ bali-bhyām bali-bhya ḥ G balin-a ḥ balin-o ḥ bali-n-ām Lbali-n-i balin-o ḥ bali- ṣ u

63 Infinito (śak / arh / i ṣ ) Rad. gu ṇ ata + tum / i-tum sthātum hantum taptum netum jetum kartum bhartum kretum bhetum cetum etum śrotum śayi-tum bhavi-tum gantum pattum vettum yantum vaktum moktum yoktum boddhum roddhum so ḍ hum ro ḍ hum seddhum grahītum veditum patitum dra ṣṭ um tarītum

64 Desinenze secondarie ParasmaipadaĀtmanepada -m-va-ma -i -vahi-mahi -s-tam-ta -thā ḥ -(i/ā)thām -dhvam -t-tām-an/-u ḥ -ta -(i/ā)tām-anta/-ata a-bhara-m a-bhara-va a-bhara-maa-bhar-e a-bhara-vahi a-bhara-mahi a-bhara- ḥ a-bhara-tam a-bhara-taa-bhara-thā ḥ a-bhare-thāma-bhara-dhvam a-bhara-t a-bhara-tām a-bhara-ana-bhara-taa-bhare-tāma-bhara-nta a-karav-am a-kur-va a-kur-maa-kurv-ia-kur-vahia-kur-mahi a-karo- ḥ a-kuru-tama-kuru-taa-kuru-thā ḥ a-kurv-āthām a-kuru-dhvam a-karo-t a-kuru-tāma-kurv-ana-kuru-taa-kurv-ātāma-kurv-ata

65 -a ḥ - Nom. Sing. Masch. temi in –a -Nom. Pl. Masch/Femm. temi in cons. -Acc. Pl. Masch/Femm. temi in cons. -Abl./Gen. Sing. Masch/Femm./Neutro temi in cons. -ya ḥ < bhya ḥ : Dat./Abl. Pl. Masch./Femm./Neutro temi in voc. e cons. <-ay-a ḥ : Nom./Voc. Pl. Masch./Femm. temi in -i Nom./Voc. Pl. Femm. temi in -ī Nom./Voc./Acc. Pl. Femm. temi in –ī monosillabici Abl./Gen. Sing. Femm. temi in –ī monosillabici -va ḥ { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.it/11/3288047/slides/slide_65.jpg", "name": "-a ḥ - Nom. Sing. Masch. temi in –a -Nom. Pl. Masch/Femm.", "description": "temi in cons. -Acc. Pl. Masch/Femm. temi in cons. -Abl./Gen. Sing. Masch/Femm./Neutro temi in cons. -ya ḥ < bhya ḥ : Dat./Abl. Pl. Masch./Femm./Neutro temi in voc. e cons. <-ay-a ḥ : Nom./Voc. Pl. Masch./Femm. temi in -i Nom./Voc. Pl. Femm. temi in -ī Nom./Voc./Acc. Pl. Femm. temi in –ī monosillabici Abl./Gen. Sing. Femm. temi in –ī monosillabici -va ḥ

66 āḥāḥ -Nom/Voc. Pl. Masch. temi in –a -Nom/Voc-/Acc. Pl. Femm. temi in –ā -Abl./Gen. Sing. Femm. temi in –ā (-āyā ḥ ) temi in –ī (-yā ḥ ) temi in –ū (-vā ḥ ) ām Acc. Sing. Femm. temi in -ā Gen. Pl. Masc./Nautro temi in –a (-ānām) Gen. Pl. Femm. temi in –ā (-ānām) Gen. Pl. Masch./Femm./Neutro temi in –i / ī (-īnām) Gen. Pl. Masch./Femm./Neutro temi in –u / ū (-ūnām) Gen. Pl. Masch./Femm./Neutro temi in cons. Loc. Sing. Femm. temi in –ā (-āyām) temi in –ī (-yām) temi in –ū (-vām) temi in –i /-u Str./Dat./Abl. Duale. Masch./Femm./Neutro -bhyām

67 -e-e Nom. Pl. Masc. decl. pron. (te) Dat. Sing. Masc./Femm./Neutro temi in –i / -u (-aye / -ave) Dat. Sing. Femm. temi in –ī /- ū monosillabici Loc. Sing. Masch./Neutro. temi in –a Voc. Sing. Masch./Femm. temi in –i Voc. Sing. Femm. temi in –ā Casi diretti. Duale. Femm. temi in –ā Casi diretti. Duale. Neutri. temi in –a -ā Nom. Sing. Femm. temi in –ā Str. Sing. Masch./Femm./Neutro temi in cons. Str. Sing. Masch./Neutro temi in –i /-u (-in-ā / -un-ā) Str. Sing. Femm. temi in –ā (-ay-ā) Str. Sing. Femm. temi in –i /-u (-yā/-vā) Str. Sing. Femm. temi in –ī /- ū (-yā/-vā)


Scaricare ppt "Sistema: temi verbali (valore aspettuale?) DiatesiPersoneNumero Presente:IndicativoPresenteAttiva Media Prima Seconda Terza Singolare Duale."

Presentazioni simili


Annunci Google