La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

LINGUA GIAPPONESE 1 MOD. 1 (Grammatica: Lisao, Lasc, Part-time) A. A

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "LINGUA GIAPPONESE 1 MOD. 1 (Grammatica: Lisao, Lasc, Part-time) A. A"— Transcript della presentazione:

1 LINGUA GIAPPONESE 1 MOD. 1 (Grammatica: Lisao, Lasc, Part-time) A. A
LINGUA GIAPPONESE 1 MOD. 1 (Grammatica: Lisao, Lasc, Part-time) A.A (IV lezione)

2 Aggettivi (uso attributivo e predicativo)
1. Keiyōshi 形容詞 (aggettivo in –i): Ōkī  neko wa  kuroi desu. 大きい 猫は  黒い です。  attributivo    predicativo 2. Keiyōdōshi 形容動詞 (aggettivo in –na)  Kireina  heya wa  shizuka desu. きれいな 部屋は  静か です。   attributivo     predicativo

3 Forme negative degli aggettivi
1.Keiyōshi 形容詞 (aggettivo in –i): Forma affermativa: Ōkī  neko wa kuroi desu. 大きい 猫は  黒い です。  attributivo    predicativo Forma negativa: Ōkikunai neko wa kurokunai desu/kuroku arimasen. 大きくない 猫は 黒くないです/黒くありません attributivo    predicativo

4 Forme negative degli aggettivi
2. Keiyōdōshi 形容動詞 (aggettivo in –na) Forma affermativa:  Kireina  heya wa  shizuka desu. きれいな 部屋は  静か です。   attributivo     predicativo Forma negativa: Kirei ja nai   heya wa shizuka ja arimasen/ja nai desu. きれいじゃない部屋は 静かじゃありません /じゃない です。  attributivo     predicativo

5 Ōkī  neko 大きい 猫 keiyōshi (attributivo) + nome Kono ōkī neko この 大きい 猫 Dimostrativo agg. +keiyōshi + nome Kono ōkī neko wa dare no desu ka? この 大きい 猫は 誰 の です か。 Ōkī neko wa watashi no desu. 大きい 猫は 私 の です。 Particella no di possesso, omissione del nome 大きい 猫は 私 の(猫)です。

6 Anata no neko wa dore desu ka? Ano ōkī no desu.
Kono ōkī nekowa dare no desu ka? この 大きい 猫は 誰 の です か。 Ōkī neko wa watashi no desu. 大きい 猫は 私 の です。 Particella no di possesso, omissione del nome 大きい 猫は 私 の(猫)です。 Anata no neko wa dore desu ka? あなた の 猫は どれ です か Ano ōkī  no desu. あの 大きい の です。 no (pronome indefinito), no = neko * Ano ōkī no neko desu.

7 VERBI (verbi godan, verbi ichidan, verbi irregolari)
Verbo godan: Watashi wa rajio o kikimasu. 私は ラジオを 聞きます。 Verbo ichidan: Paola san wa eiga o mimasu. パオラさんは 映画を 見ます。 Verbo irregolare: Gakusei wa kanji o benkyō shimasu. 学生は 漢字を 勉強 します。

8 Verbi godan (godan dōshi 五段動詞)
Flessione delle desinenze a 5 variazioni vocaliche (cfr. tabella del sillabario a-i-u-e-o; eccez. B2a) Rad./ desin. /suffissi 聞 か  ない B1 “non ascolto” ki k – a nai 聞 き  ます B2 “ascolto”(stile cortese) ki k – i masu 聞 く B3/B4 “ascolto/che ascolto” ki k – u 聞 け  ば/ B5 /B6 “se ascolto/ascolta!” ki k – e ba 聞 こ  う B1a “voglio ascoltare” ki k – o u

9 Coniugazione dei verbi godan (B = radice+desinenza)
verbo rad. B1 neg. B1a volit. B2 (masu) B2a (-te/-ta) B3 diz. B4 attr. B5 cond. B6 imp. kiku 聞く ki ka ko i ku ke iku 行く tte/tta って/った oyogu 泳ぐ oyo ga go gi i(de/da) い(-で/-だ) gu ge hanasu 話す hana sa so shi su se tatsu 立つ ta to chi tsu te

10 Coniugazione dei verbi godan (B=radice+desinenza)
verbo rad. B1 neg. B1a volit. B2 (-masu) B2a (-te/-ta) B3 diz. B4 attr. B5 cond. B6 imp. shinu 死ぬ shi na no ni n(-de/-da) ん(-で/-だ) nu ne tobu 飛ぶ to ba bo bi bu be yomu 読む yo ma mo mi mu me hajimaru 始まる hajima 始ま ra ro ri tte/tta っ-て/ っ-た ru re

11 書く kaku (“scrivere”): forma del dizionario B3
1. Costruzione dello stile cortese (‘stile in –desu/-masu’) a. presente affermativo (“io scrivo, scriverò”) ・ますmasu (ausiliare cortese presente affermativo) che deve essere collegato ad una B2 ・書きkaki (B2) ← ますmasu = 書きますkakimasu b. presente negativo (“non scrivo, non scriverò”) ・ませんmasen (ausiliare cortese presente negativo) che deve essere collegato ad una B2 ・書きkaki (B2) ←ませんmasen =書きませんkakimasen

12 c) Perfettivo affermativo (“ho scritto, scrissi”)
・ましたmashita (ausiliare perfettivo cortese affermativo) che deve essere collegato ad una B2 ・書きkaki (B2) ←ましたmashita =書きましたkakimashita 2. Costruzione della forma negativa in stile piano (“non scrivo”) ・ないnai (ausiliare piano negativo presente) che deve essere collegato ad una B1 ・書かkaka (B1) ←ないnai = 書かないkakanai

13 esercizi: B3 → cortese affermativa presente (B2+masu)
行く iku “andare” 飲む nomu “bere” 話す hanasu “parlare” 作る tsukuru “costruire” 立つ tatsu “alzarsi” 買う kau “comprare” 帰る kaeru “ritornare” 泳ぐ oyogu “nuotare” 飛ぶ tobu “volare” 死ぬ shinu “morire” 行きます ikimasu 飲みます nomimasu 話します hanashimasu 作ります tsukurimasu 立ちます tachimasu 買います kaimasu 帰ります kaerimasu 泳ぎます oyogimasu 飛びます tobimasu 死にます shinimasu

14 cortese affermativa presente (B2+masu) → B3
聞きます kikimasu 読みます yomimasu 出します dashimasu 終わります owarimasu 打ちます uchimasu 歌います utaimasu 分かります wakarimasu 脱ぎます nugimasu 遊びます asobimasu 死にます shinimasu 聞く kiku “ascoltare” 読む yomu “leggere” 出す dasu “far uscire” 終わる owaru “finire” 打つ utsu “colpire” 歌う utau “cantare” 分かるwakaru “capire” 脱ぐ nugu “togliersi” 遊ぶ asobu “giocare” 死ぬ shinu “morire”

15 Verbi godan o ‘verbi consonantici’:
Forma del dizionario (B3): consonante+u kiku yomu tatsu hanasu 聞く 読む 立つ 話す Verbi ichidan o ‘verbi vocalici’: vocale+ru taberu miru neru suteru 食べる 見る 寝る 捨てる

16 Coniugazione dei verbi ichidan
verbo rad. B1=B1a (negativa) (volitiva) B2=B2a (-masu) (sospensiva/ perfettiva) B3 diz. B4 attr. B5 cond. B6 imp. taberu 食べる tabe 食べ (nai/yō) (ない/よう) (-te/-ta) (-ます) (-て/-た) ru re ro miru 見る mi

17 Verbi ichidan (ichidan dōshi 一段動詞)
Flessione delle desinenze a 1 variazione vocalica (desinenza invariabile e terminazione forma piana in – iru o - eru) Rad. desin.  suffisso 食べ ない B1 “non mangio” tabe nai 食べ よう B1a “voglio mangiare” tabe you 食べ   ます B2 “mangio”(stile cortese) tabe masu 食べ る B3/B4 “mangio/che mangio” tabe ru 食べ れ  ば B5 “se mangio” tabe re ba 食べ ろ  B6 “mangia!” tabe ro

18 食べる taberu (“mangiare”): forma del dizionario B3
1.Costruzione dello stile cortese (‘stile in –desu/-masu’) a. presente affermativo (“io mangio, mangerò”) ・ますmasu (ausiliare cortese presente affermativo) che deve essere collegato ad una B2 ・食べtabe (B2) ← ますmasu = 食べますtabemasu b. presente negativo (“non mangio, non mangerò”) ・ませんmasen (ausiliare cortese presente negativo) che deve essere collegato ad una B2 ・食べtabe (B2) ←ませんmasen = 食べませんtabemasen

19 c) Perfettivo affermativo (“ho mangiato, mangiai”)
・ましたmashita (ausiliare perfettivo cortese affermativo) che deve essere collegato ad una B2 ・食べtabe (B2) ←ましたmashita =食べましたtabemashita 2. Costruzione della forma negativa in stile piano (“non mangio”) ・ないnai (ausiliare piano negativo presente) che deve essere collegato ad una B1 ・食べtabe (B1) ←ないnai = 食べないtabenai

20 Coniugazione dei verbi irregolari
verbo rad. B1=B1a (negativa/ volitiva) B2=B2a (-masu) (sospensiva/ perfettiva) B3 diz. B4 attr. B5 cond. B6 imp. suru する fare shi (-nai /-yō) し(ない/よう) shi (-masu) (-te/-ta) し(-ます) (-て/-た) sure すれ shiro しろ kuru 来る venire ko (-nai /-yō) 来(ない/よう) ki (-masu) 来(-ます) kure 来れ koi 来い

21 する suru “fare” BASE SUFFISSO し ない B1 “non faccio”
Verbi irregolari する suru “fare” BASE SUFFISSO し ない B1 “non faccio” し よう B1a “voglio fare” し ます B2 “faccio” し て/た B2a “…/ho fatto” する B3 “faccio” する B4 “che ho fatto” すれ ば B5 “se faccio” しろ B6 “fai!”

22 起きるokiru “svegliarsi” 出る deru “uscire” する suru “fare”
Esercizi (verbigodan, ichidan e irregolari): B3 → cortese affermativa presente (B2+masu) 食べtaberu“mangiare” 来るkuru “venire” 起きるokiru “svegliarsi” 出る deru “uscire” する suru “fare” 始まるhajimaru“iniziare” 入る hairu “entrare” 帰るkaeru “ritornare” 見るmiru “vedere” 食べますtabemasu 来ます kimasu 起きます okimasu 出ます demasu します shimasu 始まりますhajimarimasu 入ります hairimasu 帰ります kaerimasu 見ます mimasu

23 Tempi del verbo 私 は 寝ます。 Watashi wa nemasu.
1. “presente” (forma non-passata o non-perfettiva) Watashi wa  nemasu.   私 は 寝ます。 1. “dormo, vado a dormire” 2. “sto per dormire, sto per andare a letto” 3. “dormirò, andrò a letto”

24 1. Watashi wa mainichi jūichiji ni  nemasu.
  私は 毎日 十一時に 寝ます。 “Ogni giorno vado a dormire alle undici” (abitudine) 2. Watashi wa  mōsugu  nemasu yo.   私は もうすぐ 寝ますよ。 “Fra poco vado a dormire!” (azione imminente, intenzione) 3. Watashi wa konban jūniji ni  nemasu.  私は 今晩 十二時に 寝ます。 “Stanotte andrò a dormire alle dodici” (futuro)


Scaricare ppt "LINGUA GIAPPONESE 1 MOD. 1 (Grammatica: Lisao, Lasc, Part-time) A. A"

Presentazioni simili


Annunci Google