La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Dialekte Siziliens Historische Grammatik und Lexik

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Dialekte Siziliens Historische Grammatik und Lexik"— Transcript della presentazione:

1 Dialekte Siziliens Historische Grammatik und Lexik

2 Gliederung Grammatik Phonetik III. Lexik IV. Beispiele V. Quellen

3

4 I. Grammatik: Morphologie
Deklination Feminin Singular Endung –a: casa, porta Ausnahme: soru (soror), matri (mater) Maskulin Singular Endung –u: òmu, nomu, libbru Feminin und Maskulin Plural Endung –i: casa-casi, libbri, òmini Ausnahme –a: vrazza (braccia)

5 I. Grammatik: Morphologie
Artikel Bestimmter Artikel u, a – u cani, a carni; vor Vokal l‘ Plural: li (li cani, li casi) Unbestimmter Artikel Un, na – un cristiano (un signore), na cristiana (una signora)

6 I. Grammatik: Morphologie
Pripusizzioni + Artìculu: lu + Artìculu: la + Artìculu: li + Artìculu: un a ô â ê ôn Cu cû / cô chî / chê c'un di dû / dô dî / dê d'un Pi pû / pô pî / pê p'un nna / nni nnô / nnû nnâ nnê / nnî nn'un nta / nti ntô / ntû ntâ ntê / ntî nt'un ntra ntrô ntrâ ntrê ntr'un

7 I. Grammatik: Morphologie
Dari Diri Essiri Jiri Veniri Vidiri Vuliri Dugnu Dicu Sugnu Vaju Vegnu Viu/vidu Vogghiu Duni Dici Vai Veni Vidi Voi Duna È Va Voli Damu Dicemu Semu Jemu Vinemu Videmu Vulemu Dati Diciti Siti Jiti Viniti Viditi Vuliti Dùnanu Dìcinu Sunnu Vannu Vennu Vìdinu Vonnu

8 I. Grammatik: Morphologie
Imperfetto Passato Remoto Presente Futuro Dava, dicìa (diceva), jeva (andava) Sehr häufig; desi, detti, dissi, fui, jivi, vinni, vitti (vedere), vosi (volere) Dugnu (do), dicu, sugnu, vaju (vado) Präsens + Zeitadverbium

9 I. Grammatik: Morphologie
Passiv Wird nie genutzt, immer Aktiv beschrieben Hilfsverben Nur avere/aviri wird als Hilfsverb für alle Zeiten genutzt, auch für intransitive und reflexive Verben („mi l‘aiu manciatu“); aviri a = müssen

10 I. Grammatik: Syntax Hypothetische Sätze
Mit siddu statt se eingeleitet Temporalsätze Dopo wird zu dùoppo ca, mentre zu n‘o mientri ca, quando zu quannu

11 I. Grammatik: Syntax Sizilianisch hat im Gegensatz zu Italienisch und anderen romanischen Sprachen die Möglichkeit, wichtige Satzbestandteile (Informational Focus, IF) nach links zu verschieben, also an den Anfang des Satzgliedes zu stellen Das dazugehörige Verb driftet nach rechts ans Satzende.

12 I. Grammatik: Syntax a. Chi accattasti airi?
Was kauftest-(du) gestern? b. Un libbru accattavu. Ein Buch kaufte-(ich) a. Chi viglianti sì? INT wach bist-(du)? b. Vossia dutturi jè? Sie Doktor sind? a. Bunu jè! Gut ist-(es)! b. Veru ti dicu! Wahr dir sage-(ich) a. Iddu picciliddu è. Er (ein)-Kind ist. b. A frevi aju. Das Fieber habe-(ich)

13 II. Phonetik: Vokalismus
(Klassisch) Lateinisches System, 3 Grade, quantitative Unterscheidung.

14 II. Phonetik: Vokalismus
Vokaldreieck mit vier Graden; Standarditalienisch.

15 II. Phonetik: Vokalismus
Süditalienische Dialekte; 3 Grade.

16 II. Phonetik: Vokalismus
Unbetontes è wird zu i, ò wird zu u Das Sizilianische kennt vornehmlich die Vokale a, i, u

17 II. Phonetik: Wandel  Spontane Wandlung: Vokale in einer bestimmten Position werden gewandelt, ohne weitere Einflüsse Metaphonie: Entwicklung eines Vokals um 1 Grad unter dem Einfluss des Endvokals desselben Wortes (-i, oder –u) bieddu Diphtongierung: ein Vokal spaltet sich auf, z.B. wird e > ie, o > uo

18 II. Phonetik Wegfall des ersten Vokals bei lateinischen Wörtern (v.a. bei i-) Mpurtanti Gnuranti Ntirissanti Mmàggini Aber auch: miricanu (americano)

19 II. Phonetik: Konsonantismus
DD: beddu, ähnlich wie Japanisches [r] TR: ähnlich wie Englisch tree (trappu) DR: ähnlich wie Englisch dragon (dragu) RR: ähnlich wie Englisch vision (carretto) Ç: lat. FL wird zu [h] wie in huge (ciume) STR: ähnlich wie Englisch shred (stranieru)

20 Lessico - Storia La ricchezza di influenze della lingua siciliana deriva dalla posizione geografica dell’isola Fra il decimo e il VIII secolo a. C., la Sicilia fu occupata dai fenici Dall’ VIII secolo a. C. fu occupata dai greci Sulle coste orientali, si diffuse il greco Per secoli il greco fu la lingua della cultura dell’isola  

21 Lessico Nel III secolo a.c., la Sicilia fu conquistata dai romani
Con l’arrivo del latino s’ intaccò fortemente l’identità linguistica siciliana Il greco sopravisse (prevalentemente la lingua delle classi povere)

22 Lessico Nel 535, l`imperatore Giustiniano I di Bisanzio fece diventare la Sicilia una provincia dell’ impero bizantino Il potere dell’impero Bisanzio iniziò a diminuire Dalla metà del IX secolo alla metà del X secolo, la Sicilia fu conquistata dai Saraceni dell’Africa del nord

23 Lessico Durante la prima metà del XI secolo, i normanni entrarono nella storia dell’Italia meridionale Nel 1061 Ruggiero I di Sicilia e Roberto il Guiscardo iniziarono la conquista della Sicilia  Controllavano l’estremo sud dell’Italia

24 Lessico Roberto morì nel 1085
Durante questo periodo, la Sicilia si latinizzò e cristianizzò per la seconda volta Infine l’influenza delle lingue iberiche

25 Lessico La base lessicale del siciliano é derivata dal latino
Nel lessico della lingua siciliana è possibile trovare:  Grecismi  Latinismi  Arabismi  Normannismi  Gallicismi  Catalanismi/ Spagnolismi

26 Lessico Da non dimenticare: che il siciliano è una lingua romanza
Non è sempre facile accertare l’esatta provenienza di alcuni termini:  molte parole di origine araba sono comuni ad altre lingue  per molti termini di origine greca resta il dubbio se siano penetrati nel dialetto siciliano sin dall’ epoca classica o più tardi

27 Lessico  per i gallicismi del siciliano si pensa ad un influsso normanno o ad un influsso galloitalico  per gli iberismi, spesso è difficile distinguere tra i catalanismi ed i castiglianismi  per alcuni termini, si può dire con certezza da quale lingua e quando sono entrati a far parte del patrimonio Lessicole del siciliano

28 Lessico - Grecismi naca (culla) [greco: naka; sumerico: nâcher = riposare] tiànu (tegame) [greco: tèganon] tuppuliàri (battere) [greco: tupto = battere] pitrusìnu (prezzemolo) [latino: petroselinum; greco: πετροσέλινον, petroselinon]

29 Lessico grasta (vaso da fiori in terracotta) [greco: γάστρα, gastra]
crastu (montone) [greco: kràstos] catu (secchio) [greco: kados; latino: cadus] babbiàri (scherzare) [greco: babazo = ciarlare

30 Lessico - Latinismi tràsiri (entrare) [latino: transire = passare, andare oltre] prèscia, prìscia (fretta) [latino: pressa = premuta] pidicùddu, piricùddu (picciuolo di frutto) [latino: pediculus] oggellànnu (l'anno scorso) [latino: hodie est annus]

31 Lessico 'nsémmula (insieme, in compagnia) [latino: in simul; francese: ensemble] muscalòru (ventaglio per le mosche) [latino: muscarium] midèmma, vidèmma (anche, pure) [latino: idem; francese: medesme = medesimo] fòrficia (forbici) [latino: forfex, forficis; italiano arc.: forfici] ciauràri (odorare, emanare odore) [latino: fragrare; italiano: fragrare; catalano: flairar]

32 Lessico - Arabismi rifard(i)àrisi (tirarsi indietro) [arabo: rafarda = rifiutare] tabbùtu (bara, cassa da morto, sarcofago) [arabo: tabut] giuràna (rana) [arabo: giarànat] bùrgiu (cumulo di paglia) [arabo: burg] Termine introdotto in Siciliano durante la dominazione araba balàta (lastra di pietra)  [arabo: balàt]

33 Lessico - Gallicismi raggia (rabbia) [francese: rage]
racìna (uva) [normanno: raisin; latino: racemus = grappolo]  purrìtu (fradicio, marcio) [francese: pourrit] munzeddu (cumulo, mucchio) [francese: moncel = piccolo monte] manciaciùmi (prurito)  [francese: demangeaison] buàtta (barattolo) [francese: boite]

34 Lessico – Iberismi/Spagnolismi
ricìvu (ricevuta) [spagnolo: recibo] Castiglianismo putìa (bottega) [spagnolo, aragonese: botiga; greco: apotheke; latino: apotheca = magazzino] palatàru (palato) [catalano e spagnolo: paladar; latino volg.: palatare] 'nzirtàri (indovinare, colpire con precisione) [catalano: encertar] Catalanismo

35 Lessico 'nsajàri (provare) [spagnolo: ensayar]
muccatùri (fazzoletto) [catalano e spagnolo: mocador] lìmpiu (pulito)  [spagnolo: limpio] Termine di chiara origine castigliana attrivìtu (temerario, ardito, audace) [spagnolo: atrevido; catalano: atrevit] arricugghìrisi (ritornare, rincasare) [spagnolo: arrecogerse; catalano: recollir-se] affruntàrisi (vergognarsi)  [catalano: afrontar-se]

36 Esempi Patri nostru, ca siti nnô celu,
Fussi santificatu lu nomu vostru. Vinissi n prescia lu regnu vostru, Fussi faciuta la vostra Divina Vuluntati, Comu nnô celu, d'accussì nnâ terra. Ni dati sta jurnata lu nostru panuzzu cutiddianu, E ni pirdunati li nostri piccati, D'accussì niàvutri li pirdunamu ê nostri dibbitura. E mancu ni lassati a cascari nnâ tintazzioni, Ma ni scanzati dû mali.

37 Esempi Pater Noster qui es in caelis: sanctificétur Nomen Tuum;
advéniat Regnum Tuum; fiat volúntas Tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie; et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimittimus debitóribus nostris; et ne nos indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a Malo.

38 Esempi – scuola siciliana
I testi della scuola siciliana sono stati trascritti da copista toscano, che li ha adattati dal volgare siciliano al volgare toscano. Non si dispone di una perfetta testimonianza della vera lingua utilizzata dai poeti della corte di Federico II. Si sono salvate solo due canzoni, tra cui quella di Stefano Protonotaro (Pir meu cori alligrari)

39 Esempi – scuola siciliana
Pir meu cori allegrari, chi multu longiamenti senza alligranza e joi d'amuri è statu, mi ritornu in cantari, ca forsi levimenti     da dimuranza turniria in usatu di lu troppu taciri;

40 Esempi – scuola siciliana
e quandu l'omu à rasuni di diri, ben di' cantari e mustrari alligranza, ca senza dimustranza        joi siria sempri di pocu valuri; dunca ben di' cantari onni amaduri.

41 V. Quellen Rohlfs, Gerhard. Supplemento ai vocabolari siciliani. Bayerische Akademie der Wissenschaften. München 1977. Rohlfs, Gerhard. Historische Sprachschichten im modernen Sizilien. In: Sitzungsberichte Jahrgang Bayerische Akademie der Wissenschaften. München 1976. Rohlfs, Gerhard. Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Fonetica. Giulio Einaudi editore s.p.a.. Torino: 1966. Rohlfs, Gerhard.Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Morfologia. Giulio Einaudi editore s.p.a.. Torino: 1968. Holtus, Günther (Hrsg.). Lexikon der romanistischen Linguistik/4. Max Niemeyer Verlag. Tübingen: 1988. Cruschina, Silvio. Fronting as Focalisation in Sicilian. University of Cambridge. ( )


Scaricare ppt "Dialekte Siziliens Historische Grammatik und Lexik"

Presentazioni simili


Annunci Google