La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Kako sprečiti povrede na poslu i prevenzjia profesionalnih bolesti dott.ssa Barbara Alessandrini Medico del Lavoro ASS n. 3 Alto Friuli dott.ssa Claudia.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Kako sprečiti povrede na poslu i prevenzjia profesionalnih bolesti dott.ssa Barbara Alessandrini Medico del Lavoro ASS n. 3 Alto Friuli dott.ssa Claudia."— Transcript della presentazione:

1 kako sprečiti povrede na poslu i prevenzjia profesionalnih bolesti dott.ssa Barbara Alessandrini Medico del Lavoro ASS n. 3 Alto Friuli dott.ssa Claudia Zuliani Medico del Lavoro ASS n. 4 Medio Friuli ASS n. 4 Medio Friuli

2 Obaveza ti je da se ne povrediš u toku rada. Postoje poslovi koji su rizičniji od ostalih poslova i zahtevaju od tebe veliku pažnju. Da bi sprečili nesreće i profesionalne bolesti morate imati maksimalnu koncentraciju. Bolje sprečiti nego lečiti! Da bi sačuvao tvoj integritet, (život i telo) moraš da se pravilno ponašaš. Tako ne ugrožavaš ni sebe ni svoje kolege. To je za tvoju sigurnost i za sigurnost tvoje porodice.

3 Svake godine broj nesreċa emigranata se poveċava. Važno je da si zaštićen zakonom dok radiš (na poslu). Zato tvoj poslodavac ima odredjene dužnosti i odgovornosti prema tebi i ti prema njemu. Treba da ih znaš!

4 Šta znači biti siguran na poslu? Znači sprečiti i smanjiti situacije koje mogu da prouzrokuju nesreću i bolesi na radu. U italiji postoje zakoni koji odredjuju pravila ponašanja na radnom mestu i obezbedjuju vašu sigurnost : Treba da se promoliše i olakša svako uklanjanje rizika (opasnosti) Osim odgovornosti poslodavaca, pomoći Inail, pomoći zdravstvene službe i poslovne pokrajinske uprave potrebna je i tvoja pomoć i tvoja saradnja.

5 Tvoje dužnosti prema samom sebi i prema drugima: Tvoja prva dužnos je da vodiš brigu o sebi:Nemoj nikada da zaboraviš koliko je važna poslovna sigurnost. Nemoj da se ponašaš rizično: daj primer i tvojim kolegama na poslu. Tvoja sigurnost obezbedjuje sigurnos i drugima: Svi zajedno činite jedan siguran poslovni prostor.

6 Zakonska pravila D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 stupa na snagu 15.05.2008. Promenjen zakonom D. Lgs. 106/09 306 članaka podeljenih na 13 podčlanaka 306 članaka podeljenih na 13 podčlanaka 51 priloga

7 IL D.Lgs. 81/2008 Naredba (Odluka) 81/08 sastavljena je od 13 podclanaka( naslova): 1. Opšti principi (definicija, zadaci odredjenih lica predvidjeni zakonom, Proceniti opasnosti, rizicnost, obrazovanje, informacije, obuka, zdravstveni nadzor, hitni slucajevi( iznenadni dogadjaji),....) 2. Poslovni prostor (prostorni rekviziti, obaveze( naredbe), podzemni prostori, notifike,...) 3. Korisćenje poslovne opreme i uradjaja za individualnu zaštitu (definicija( definisanje), poslovni rekviziti ili svojstva, obaveze -šefa odeljenja., obavezni rekviziti,.... – elektricni uradjaji, naredbni znakovi, provere,....) 4. Privremena i pokretna gradilišta 5. Zdravstvena sigurnost i sigurnost na radu(definicija, naredbe, obavezna informazije, obuka...) 6. Ručno pokretanje tereta (definicija, naredbe, informacije, obrazovanje, zdravstveni nadzor, ecc.)

8 7.Uredjaji kao,videokamere za kontrolu, kompjuteri.. 8.Fizički agenti (definicija, odredjivanje rizičnosti u cilju eliminacije ili smanjenje rizika, informacije i obrazovanje, zdravsteni nadzor – obuka: minimalna vrednost i radna vrednost( u toku rada), zaštitne i prevencionalne mere, zaštitna oprema., informacije, strucnost, zdravstveni nadzor – buka prouzrokovana vibracijom- elektromagnetska polja: kao i za drugi risik - Vestacka opticna zracenja: kao i druga ecc.) 9.Otrovne supstance (tvari) (definicija, odredjivanje rizičnosti, zastitne mere(prevencija), u slučaji požara i hitnih slučajeva mogucnost za spasavanje, lekarski pregled, stručno obrazovanje, informacije – kancerogeni agenti gore navedeni, registar sa upisanim osobama koji su izloženi otrovnim supstancama, registrovanje kancera... – rizicnost od azbasta) 10.Izloženost biološkim agentima 11 Zaštita od vazdušne eksplozije Krivični predmeti i njihova procedura Krivični predmeti i njihova procedura Privremeni i stalni zakoni Privremeni i stalni zakoni

9 poslodavac poslodavac R.S.P.P.( odgovoran za preventivu i zaštitu na radu) R.L.S.(predstavnik radnika) Nadležni lekar Nadležni lekar

10 Ko je zaposleni (art. 2) osoba, nezavisno od tipa(vrste) ugovora, koji poseduje, ima odredjenu ulogu u privatnoj ili državnoj službi, sa ili bez plate, sa ciljem da nauči zanat, umetnost ili profesiju

11 Ko je zaposlena osoba: (art. 2) Ko je zaposlena osoba: (art. 2) jednak: članovi radne zadruge ili društva, ili osoba koja ima učešće u nekom društvu, osaba koja ima beneficiju za informativni staž, studenti na profesionalnim institutima ili studenti na fakultetu, studenti profesionalnih kurseva dobrovoljan rad ecc. Nisu uračunati: osobe koje se bave kućnim poslovima i porodicom

12 poslodavac (art. 2) Osoba koja je u poslovnim odnosima sa radnikom, koja u zavisnosti od tipa posla i organizacije u kojoj radi, ima glavnu odgovornost i donosi glavne odluke kada je u pitanju proizvodnja i trosak.

13 direktor(art. 2) direktor(art. 2) osoba koja kordinira i organizuje sigurnost na radu u ime poslodavaca. Odgovoran je za preventivu i zastitu naradu. osoba koja kordinira i organizuje sigurnost na radu u ime poslodavaca. Odgovoran je za preventivu i zastitu naradu.

14 šef odeljenja (art. 2) šef odeljenja (art. 2) Osoba koja u zavisnosti od svojih profesionalnih mogucnosti i hijerahiske lestvice nadgleda radnike i garantuje da su uputstva stigla do njih, kontroliše dali radite na pravilan način.

15 gde se primenjuju (art. 3): U svim privatnim i državnim sektorima i u svim rizičnim situacijama. Namenjeni su svim privatnim i društvenim radnicima

16 Gde se primenjuje (art. 3): radne figure predvidjene zakonom D. Lgs. 276/03: 1) poslodavac 2) prekid rada 3) rad na projektu 4) odredjeni i stalni saradnici

17 Gde se primenjuje (art. 3): 5) Privremeni radnici u sporednim poslovima, u kojima nisu uključeni: mali kućni poslvi posle radnog vremena, dodatna privatna obuka, kućno čuvanje dece, čuvanje starih osoba, bolesnika i invalida

18 Obaveze poslodavaca za koju snosi punomocnu odgovornost (art. 17) 1) Ocenjivanje rizika sa obradom sve dokumentacije 2) Odredjuje osobu koja će biti odgovorna za preventivu i zaštitu na radu RSPP.

19 Art. 18 obaveze poslodavaca i direktora Poslodavac i direktor imaju obavezu da nadgledaju rad šefa odeljenja (član. 19) radnika ( č lan 20) projektanata ( č lan 22) proizvodjača i dobavljača ( č lan 23) instalatera ( č lan 24) lekara za zaštitu na radu ( č lan 25)

20 Obaveze poslodavaca i direktora(art. 18) a)Da nominuju odgovarajućeg lekara koji nadgleda zdravstvenu zastitu koja je predvidjena zakonom

21 dużnosti poslodavaca i direktora (art. 18) dużnosti poslodavaca i direktora (art. 18) b) Da odredi radnike koji su zaduženi za preventivu i zaštitu u slučaju požara i koji učestvuju u evakusanju osoblja u slučaju teških nesreća. Oni su zaduženi za mere spašavanja i za prvu pomoć. I pravilno se ponašaju u hitnim slučajevima.

22 Dużnosti poslodavaca i direktora (art. 18) Dużnosti poslodavaca i direktora (art. 18) c) pri dodeljivanju poslovnih zadataka treba da ima na umu kapacitet i mogućnost radnika, njihovo zdravstveno stanje i zaštitu d) da obezbedi radnicima zaštitnu opremu DPI, i odredi osobu koja je odgovorna za preventivu i zastitu na radu RSPP i lekara

23 dużnosti poslodavaca i direktora (art. 18) e) Morate bilti obučeni za poslove u kojima ste podloženi specificnim i velikim rizicima, sve dok niste u stanju da uspešno savladate sve rizike koji mogu da se pojave u toku rada. Svi ovi poslovi zahtevaju nadgledanje odredjenog osoblja U organizaciji treba da imate obezbedjenu sigurnost i higijenu, kao i svu zaštitnu opremu.

24 Dużnosti poslodavaca i direktora (art. 18) g) Slati radnike na medicinski pregled pre isteka zdravstvenog programa i obavezno tražiti specificne preglede koji su u skladu sa vašim poslom. u slučaju zdravstvenih pregleda predvidjena članom 41 javiti hitno odgovarajućem lekaru prekid rada u slučaju zdravstvenih pregleda predvidjena članom 41 javiti hitno odgovarajućem lekaru prekid rada.

25 Dużnosti poslodavaca i direktora (art. 18) l)Obavezna znanja, informisanje, obuka m) uzdržavati se, osim u pojedinim slučajevima, od zahteva radnika da se vrate na posao gde su podloženi opasnošću

26 Dużnosti poslodavaca i direktora (art. 18) n) omogućiti, preko predstavnika radnika za zaštitu na radu (RLS), sprovodjenje sigurnih mera i zaštita zdravlja o) Na zahtev uručiti hitno radniku za zaštitu na radu (rls) fotokopiju (DVR) u slučaju nesreće. Dokument moze da se konsultuje isključivo u fabrici. ;

27 Dužnosti poslodavaca i direktora (art. 18) s) kako је predvidjеnо uredbom u odredjenim slučajevima konsultovati predstavnika radnika za zaštitu na radu (RLS) (za procenu rizika ;za planiranje rada, za sprovodjenje i kontrolu prevencije u preduzeću; za odredjivanje osobe koja je odgovorna za SPP, aktivnosti prevencije požara, prva pomoc, udaljavanje sa radnog mesta i mc, organizovanje stručne obuke (za procenu rizika ;za planiranje rada, za sprovodjenje i kontrolu prevencije u preduzeću; za odredjivanje osobe koja je odgovorna za SPP, aktivnosti prevencije požara, prva pomoc, udaljavanje sa radnog mesta i mc, organizovanje stručne obuke

28 Dužnosti poslodavaca i direktora (art. 18) t) t) preduzeti odgovarajuce protivpožarne mere i evakuaciju sa radnog mesta u slučaju teške i neposredne opasnosti.

29 Dužnosti poslodavaca i direktora (art. 18) v) ukoliko u proizvodnoj jedinici ima više od 15 zaposlenih u obavezi je da saziva redovne sednice v) ukoliko u proizvodnoj jedinici ima više od 15 zaposlenih u obavezi je da saziva redovne sednice; bb) da se osigura da odredjeni radnici, koji zbog specifične karateristike posla imaju obavezan zdravstveni nadzor, izvrše zdravstveni pregled. bb) da se osigura da odredjeni radnici, koji zbog specifične karateristike posla imaju obavezan zdravstveni nadzor, izvrše zdravstveni pregled.

30 Dužnosti poslodavaca i direktora (art. 18 c.2) Daje Daje SPP ed al m.c. Informacije o : 1) prirodi rizika 2)Organizacija rada, planiranje i sprovodjenje preventivnih i zaštitnih mera 3) podaci o nesrećama i profesionalnim bolestima 4) Preduzete akcije od strane supervizora

31 Obaveze šefa odeljenja (art. 19) Vrši nadzor nad službenicima da bi utvrdio da li se sprovode sve zekonske odredbe, utvrdjuje da li preduzeće garantuje bezbednost i zdravstvenu zastitu zaposlenima i poseduje materijal za kolektivnu zastitu. U slucaju nedostataka u obavezi je da obavesti direktno svoje pretpostavljene. Vrši nadzor nad službenicima da bi utvrdio da li se sprovode sve zekonske odredbe, utvrdjuje da li preduzeće garantuje bezbednost i zdravstvenu zastitu zaposlenima i poseduje materijal za kolektivnu zastitu. U slucaju nedostataka u obavezi je da obavesti direktno svoje pretpostavljene.

32 Obaveze šefa odeljenja (art. 19) Obaveze šefa odeljenja (art. 19) Proveriti da u odredjenim delovima fabrike, koji su ocenjeni kao rizični, imaju pristup samo obučene osobe. Proveriti da u odredjenim delovima fabrike, koji su ocenjeni kao rizični, imaju pristup samo obučene osobe. U toku hitnih slučajeva obavezan je nadzor nad svim situacijama koje su ocenjene kao rizične. U slučaju neposredne i neizbežne opasnosti, potrebno je dati uputstva radnicima za napuštanje objekata i opasnih zona.

33 (art. 19) Obaveze šefa odeljenja (art. 19) Obaveze šefa odeljenja Hitno obavestiti radnike o ozbiljnoj i neposrednoj opasnosti u kojoj se nalaze i dati im uputstva i materijal za zaštitu. Hitno obavestiti radnike o ozbiljnoj i neposrednoj opasnosti u kojoj se nalaze i dati im uputstva i materijal za zaštitu. Osim u posebnim situacijama, ne zahtevati od radnika da se vrate naposao ukoliko postoji teška i neposredna opasnost. Osim u posebnim situacijama, ne zahtevati od radnika da se vrate naposao ukoliko postoji teška i neposredna opasnost.

34 Obaveze šefa odeljenja (art. 19) Što hitnije obavestiti d.d.l. ili direktora o nedostatku sredstava i materijala koji su potrebni za rad, kao i nedostatk zaštitne opreme. Na osnovu informacija stečenih tokom stručne obuke obavestiti o svim mogućim opasnostima koje se mogu pojaviti tokom rada. Što hitnije obavestiti d.d.l. ili direktora o nedostatku sredstava i materijala koji su potrebni za rad, kao i nedostatk zaštitne opreme. Na osnovu informacija stečenih tokom stručne obuke obavestiti o svim mogućim opasnostima koje se mogu pojaviti tokom rada. Pohadjajte odgovarajuće profesionalne tečajeve.

35 Dužnost radnika (art. 20) 1) Svaki radnik treba da se brine o svojoj sigurnosti i svom zdravlju, kao i o sigurnosti i zdravlju drugih radnika koji mogu trpjeti posljedice njegovih radnji ili propusta, a u skladu sa svojom obukom i uputima i sredstvima koje mu je dao poslodavac.

36 Dužnost radnika (art. 20) 2) radnici se posebno moraju pridržavati : 2) radnici se posebno moraju pridržavati : Doprinosu, zajedno sa šefom odeljenja i direktorom, o izvršavanju obaveza koja su predvidjena zakonom i koja garantuju zastitu na radu; Za kolektivnu i individualnu zaštitu držati se odredjenih uputstva; Koristiti pravilno opremu za rad, opasne supstance i materije kao i transportne uredjaje i zaštitnu opremu; Koristiti na odgovarajuć način zaštitnu opremu koja vam je na raspolaganju;

37 e) e) poslodavca i radni č kog predstavnika za sigurnost upozorava na eventuelne neispravnosti sredstava i ure dj aja, i eventualnih opasnosti f) bez posebnog dopuštenja ne skida niti menja uredjaje za sigurnost i kontrolu. g) Ne vrši samoinicijativno ni radove ni postupke koji nisu u njegovoj nadležnosti i koje mogu da ugroze sopstvenu sigurnost i sigurnost kolega h) učestvuje u programima obuke i osposobljavanja preduzeća i) Obavlja lekarske preglede koje su za njega predvidjena.

38 Procena rizika po članu. 17 D.Lgs. 81/08 (art. 28 D.Lgs. 81/08) Procena bi trebala pokriti sve rizike za zdravlje i sigurnost radnika, uključujući i grupu radnika koja je izložena posebnim rizicima koja su povezana sa stressom. Rizičnost je povezana sa: trudnoćom, uzrastu,polu i poreklom radnika. Procena bi trebala pokriti sve rizike za zdravlje i sigurnost radnika, uključujući i grupu radnika koja je izložena posebnim rizicima koja su povezana sa stressom. Rizičnost je povezana sa: trudnoćom, uzrastu,polu i poreklom radnika.

39 Dokumenat o proceni rizika treba da sadrži : Izveštaj sa kriterijumima za procenu svih rizika za zdravlje i bezbednost u toku rada. Usvojene indikacije za zaštitnu meru i prevenciju (D.P.I.I) Program mogućih mera, koja vremenom, garantuju višlji nivo sigurnosti na radu;

40 Identifikovati postupke za sprovodjenje mera u organizaciji i dodeliti odredjene uloge u preduzeću pojedincima koja poseduju odgovarajuću veštinu i ovlasćenja. Identifikovati postupke za sprovodjenje mera u organizaciji i dodeliti odredjene uloge u preduzeću pojedincima koja poseduju odgovarajuću veštinu i ovlasćenja. Imenovati odgovornog za preventivu i zaštitu na radu(RSPP)i predstavnika radnika za zaštitu na radu(RLS) kao i nadležnog lekara koji su učestvovali u proceni rizika Dati indikaciju za vrstu poslova koja izlažu radnika posebnim opasnostima i koja zahtevaju profesionalnost, specifično i stručno obrazovanje i obuku.

41 Poslodavac u saradnji sa odgovornim za preventivu i za štitu na radu(RSPP)i nadležnim lekaraom i uz konsultaciju predstavnika radnika za zaštitu na radu(RLS) procenjuje mogući rizik. Document u proizvodnoj jedinici koja je zadužena za procenu rizika u radnoj jedinici. Document u proizvodnoj jedinici koja je zadužena za procenu rizika u radnoj jedinici.

42 Ukoliko dodje do važnih izmena u proizvodnji ili u organizaciji za zaštitu zdravlja radnika ocenu rizika revizirati. Reviziranje rizika je povezano: sa evolucijom tehnologije, sa zaštitom i prevencijom posle teških i značajnih povreda ili sa nadležnom službom zdravlja koja naglašava njihovu potrebnost.

43 Procena rizika Nije jedan običan dokument, nego jedan radni instrument koji jasno naglašava rizike i omogućuje poslodavcu da preduzme akcije koje su neophodne da bi se osigurala sigurnost i zdravlje radnika, tražeći rešenja u cilju progresivnog poboljšanja radnih uslova, integrisanjem tehnološkog, organizovanog i proceduralnog ponašanja. Nije jedan običan dokument, nego jedan radni instrument koji jasno naglašava rizike i omogućuje poslodavcu da preduzme akcije koje su neophodne da bi se osigurala sigurnost i zdravlje radnika, tražeći rešenja u cilju progresivnog poboljšanja radnih uslova, integrisanjem tehnološkog, organizovanog i proceduralnog ponašanja.

44 LA FIGURA DEL MEDICO DI AZIENDA (CHIAMATO UFFICIALMENTE medico competente) E PREVISTA DALLA LEGGE ITALIANA: DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE

45 Chi è un medico del lavoro? Un medico che studia le malattie che sono causate dal lavoro, per esempio la sordità da rumore, lintossicazione da solventi, etc. Un medico che studia le malattie che sono causate dal lavoro, per esempio la sordità da rumore, lintossicazione da solventi, etc. Un medico che studia come si producono le cose (prodotti chimici, case, alimenti, eccetera) per capire se lavorando si producono anche pericoli per la salute Un medico che studia come si producono le cose (prodotti chimici, case, alimenti, eccetera) per capire se lavorando si producono anche pericoli per la salute

46 Che cosa fa un medico del lavoro? Visita i luoghi di lavoro: a) Identifica i pericoli per la salute presenti nel luogo di lavoro; b) prescrive particolari accorgimenti ambientali per evitare insorgenza/aggravamento di malattie c) Programma visite ed esami per i dipendenti

47 Che cosa fa un medico del lavoro? Visita le persone che lavorano e sono esposte a rischi per la salute e: a) identifica malattie o problemi che possono interferire con lattività lavorativa (giudica lIDONEITA ad uno specifico lavoro); b) prescrive particolari accorgimenti per evitare insorgenza/aggravamento di malattie

48 LE VISITE DEL MEDICO DEL LAVORO: 1) In ambulatorio 1) In ambulatorio = SORVEGLIANZA SANITARIA 2) In fabbrica/cantiere =SOPRALLUOGO =SOPRALLUOGO

49 IL TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE CHI SCEGLIE IL MEDICO COMPETENTE? CHI SCEGLIE IL MEDICO COMPETENTE? IL DATORE DI LAVORO nomina il medico per leffettuazione delle visite e altri compiti. DEVE NOMINARE SEMPRE IL MEDICO COMPETENTE? DEVE NOMINARE SEMPRE IL MEDICO COMPETENTE? NO! Nei casi previsti dal decreto 81. NO! Nei casi previsti dal decreto 81.

50 QUANDO il datore di lavoro DEVE NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE? QUANDO il datore di lavoro DEVE NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE? IN PRESENZA DI LAVORAZIONI CHE PROVOCANO RISCHI PER LA SALUTE: Agenti fisici-> Art. 185 D.Lgs. 81/08 Rumore -> Art. 196 D.Lgs. 81/08; Vibrazioni -> Art. 204 D.Lgs. 201/08 Campi elettromagnetici -> Art. 211 D.Lgs. 81/08 Radiazioni ottiche artificiali -> Art. 218 D.Lgs. 81/08 Amianto -> Art.259 D.Lgs. 81/08; Agenti cancerogeni e mutageni artt. 242-243 D.Lgs. 81/08; Agenti chimici -> Art. 229 D.Lgs 81/08; %

51 Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza (Movimenti da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori) -> art. 168 c.2 e 3 D.Lgs. 81/08, Allegato XXXIII Videoterminali -> art. 176 D.Lgs. 81/08; Agenti biologici -> Art. 279-280 D.Lgs. 81/08; Lavoro notturno -> D.Lgs. 25/99 (sm); Silice -> L. 455/1943 e successive modificazioni ed integrazioni; Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B -> D.Lgs. 230/95 e sm.; Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro: L. 125/2001 art. 15 e successivo Provvedimento 16 marzo 2006 (ALCOL); Provvedimento 30 ottobre 2007 e accordo stato giorni 18 settembre 2008 (TOSSICODIPENDENZE).

52 CHE ATTIVITA SVOLGE IL MEDICO COMPETENTE OLTRE ALLE VISITE? A) SANITARIA: compilazione cartella sanitaria, predisposizione protocollo sanitario per tipo accertamenti e periodicità; consigli per primo soccorso e misure demergenza. B) CONSULENZA: collaborazione nella valutazione del rischio, esame sostanze e preparati utilizzati, schede di sicurezza, dispositivi di protezione (cuffie, scarpe, etc)

53 C) FORMAZIONE/INFORMAZIONE dei lavoratori sui rischi per la salute; E SUL SIGNIFICATO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI fatti sul lavoro D) PROMOZIONE DELLA SALUTE (ad es. sui rischi legati al consumo di alcol, tabacco)

54 CHE ATTIVITA NON SVOLGE IL MEDICO COMPETENTE? NON PRESCRIVE LE MEDICINE PER LE MALATTIE DEI LAVORATORI, NON FA I CERTIFICATI PER GIUSTIFICARE LE ASSENZE DAL LAVORO, NON VISITA I LAVORATORI CHE NON SONO ESPOSTI A RISCHI PER LA SALUTE, NON PRESCRIVE ESAMI NON COLLEGATI AI RISCHI LAVORATIVI.

55 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41): ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41): IL LAVORATORE NON SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA PUO RICHIEDERE DI ESSERE VISITATO, SARA IL MEDICO COMPETENTE A VALUTARE SE LA RICHIESTA E CONGRUENTE CON LA PRESENZA DI RISCHI LAVORATIVI.

56 LATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41) COMPRENDE: VISITA MEDICA PREVENTIVA per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, VISITA MEDICA PREVENTIVA per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, VISITA MEDICA PERIODICA per controllare lo stato di salute dei lavoratori, di norma una volta lanno, o con frequenza diversa, quando ritenuto opportuno dal medico competente, con motivazioni riportate nella valutazione dei rischi, VISITA MEDICA PERIODICA per controllare lo stato di salute dei lavoratori, di norma una volta lanno, o con frequenza diversa, quando ritenuto opportuno dal medico competente, con motivazioni riportate nella valutazione dei rischi,

57 VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE: sara il medico competente a valutare se la richiesta e congruente con la presenza di rischi lavorativi e con i disturbi lamentati dal lavoratore o con le sue patologie. VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE: sara il medico competente a valutare se la richiesta e congruente con la presenza di rischi lavorativi e con i disturbi lamentati dal lavoratore o con le sue patologie. VISITA MEDICA IN OCCASIONE DI CAMBIO MANSIONE VISITA MEDICA IN OCCASIONE DI CAMBIO MANSIONE VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( solo nei casi previsti: rischio amianto, cancerogeno, chimico,) VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( solo nei casi previsti: rischio amianto, cancerogeno, chimico,)

58 VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO IN CASO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE PER PIU DI 60 GIORNI CONTINUATIVI ( MALATTIA OD INFORTUNIO) : ha lo scopo di accertare che la malattia o la lesione non abbiano modificato lidoneità alla mansione specifica. VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO IN CASO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE PER PIU DI 60 GIORNI CONTINUATIVI ( MALATTIA OD INFORTUNIO) : ha lo scopo di accertare che la malattia o la lesione non abbiano modificato lidoneità alla mansione specifica.

59 VISITA MEDICA PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA: NOVITA introdotta dal D.Lgs. 106/09, visita medica che viene effettuata ad una persona che non è compresa nella definizione di lavoratore (art. 2 c.1) del decreto, cioè persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unattività lavorativa nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unarte o una professione,......). VISITA MEDICA PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA: NOVITA introdotta dal D.Lgs. 106/09, visita medica che viene effettuata ad una persona che non è compresa nella definizione di lavoratore (art. 2 c.1) del decreto, cioè persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unattività lavorativa nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unarte o una professione,......).

60 NON ESISTONO: NON ESISTONO: VISITE MEDICHE SU RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO AL MEDICO COMPETENTE: qualora il datore di lavoro ritenga che il lavoratore non sia più idoneo ad effettuare unattività lavorativa, può richiedere il parere della COMMISSIONE MEDICO-LEGALE DELLA ASS territorialmente competente, NON PUO MAI RICHIEDERE AL MEDICO DI VISITARE IL LAVORATORE (vige il divieto ai sensi dellart. 5 della legge 300/1970, Statuto dei Lavoratori) VISITE MEDICHE SU RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO AL MEDICO COMPETENTE: qualora il datore di lavoro ritenga che il lavoratore non sia più idoneo ad effettuare unattività lavorativa, può richiedere il parere della COMMISSIONE MEDICO-LEGALE DELLA ASS territorialmente competente, NON PUO MAI RICHIEDERE AL MEDICO DI VISITARE IL LAVORATORE (vige il divieto ai sensi dellart. 5 della legge 300/1970, Statuto dei Lavoratori)

61 NON SONO LEGITTIME: VISITE MEDICHE PER ACCERTARE STATO DI GRAVIDANZA VISITE MEDICHE PER ACCERTARE STATO DI GRAVIDANZA TUTTE QUELLE VIETATE DALLA NORMATIVA VIGENTE TUTTE QUELLE VIETATE DALLA NORMATIVA VIGENTE VISITE EFFETTUATE QUANDO IL LAVORATORE E ASSENTE PER MALATTIA/INFORTUNIO VISITE EFFETTUATE QUANDO IL LAVORATORE E ASSENTE PER MALATTIA/INFORTUNIO

62 VISITE MEDICHE PREVENTIVE/PREASSUNTIVE PER ALCOOL E TOSSICODIPENDENZE (art. 41): VISITE MEDICHE PREVENTIVE/PREASSUNTIVE PER ALCOOL E TOSSICODIPENDENZE (art. 41): DEVONO essere fatte solo per i lavoratori che svolgono le mansioni a rischio elencate dalla normativa (Provvedimento 16 marzo 2006 e 30 ottobre 2007). DEVONO essere fatte solo per i lavoratori che svolgono le mansioni a rischio elencate dalla normativa (Provvedimento 16 marzo 2006 e 30 ottobre 2007). Questi accertamenti possono avvenire solo dopo che il medico abbia svolto unattenta attività di informazione e verifica dellavvenuto apprendimento da parte del lavoratore. Questi accertamenti possono avvenire solo dopo che il medico abbia svolto unattenta attività di informazione e verifica dellavvenuto apprendimento da parte del lavoratore. Non sono previsti controlli alcolimetrici in sede preassuntiva (con etilometro). Non sono previsti controlli alcolimetrici in sede preassuntiva (con etilometro).

63 OGNI VISITA COMPIUTA DAL MEDICO NELLAMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41) HA COME CONSEGUENZA: OGNI VISITA COMPIUTA DAL MEDICO NELLAMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41) HA COME CONSEGUENZA: EMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA/NON IDONEITA (assoluta o temporanea) O IDONEITA CON PRESCRIZIONI ALLA MANSIONE TALE GIUDIZIO DEVE ESSERE SCRITTO E CONSEGNATO SIA AL DATORE DI LAVORO CHE ALLINTERESSATO TALE GIUDIZIO DEVE ESSERE SCRITTO E CONSEGNATO SIA AL DATORE DI LAVORO CHE ALLINTERESSATO NEL CASO DI INIDONEITA TEMPORANEA DEVESSERE PRECISATO IL LIMITE TEMPORALE. NEL CASO DI INIDONEITA TEMPORANEA DEVESSERE PRECISATO IL LIMITE TEMPORALE. AVVERSO I GIUDIZI DEL MEDICO COMPETENTE E PREVISTO IL RICORSO. AVVERSO I GIUDIZI DEL MEDICO COMPETENTE E PREVISTO IL RICORSO.

64 Ruolo e funzioni della Medicina del Lavoro Pubblica Facciamo parte Servizio Sanitario pubblico, Dipartimento di Prevenzione, Struttura Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (PSAL)

65 COSA FA LA Struttura prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (PSAL)? SVOLGE indagini medico-legali, sia autonomamente che su richiesta della magistratura per infortuni e malattie professionali

66 SVOLGE attività di vigilanza sullapplicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro PROGRAMMA indagini ambientali (misurazioni polveri, rumore, etc) nei luoghi di lavoro PARTECIPA ad incontri informativi/formativi con i lavoratori per conto di organizzazioni istituzionali.

67 Cosè la Prevenzione? Un insieme di interventi fatti a monte, in anticipo, che possono evitare l'insorgere di una malattia o infortunio.

68 Come si può fare PREVENZIONE sul lavoro? RIDUCENDO IL RISCHIO ALLA FONTE (DOVE NASCE): per esempio cambiando gli agenti chimici nocivi in fabbrica, modificando una macchina pericolosa, isolando una macchina rumorosa.

69 ADOTTANDO COMPORTAMENTI E ATTREZZI ADEGUATI: non bere o mangiare in fabbrica per non assumere sostanze inquinanti; usare gli indumenti (abiti) protettivi forniti dal datore di lavoro (guanti per non scottarsi, scarpe speciali, ecc.); seguire le istruzioni date dal capo (procedure operative).

70 Come facciamo PREVENZIONE sul lavoro? DOBBIAMO IMPEGNARCI IN PRIMA PERSONA A SEGUIRE LE REGOLE. DOBBIAMO IMPEGNARCI IN PRIMA PERSONA A SEGUIRE LE REGOLE. La prevenzione funziona quando: La prevenzione funziona quando: a) il boss compra le macchine sicure e distribuisce i guanti anti-taglio, b) il dipendente non mette le mani dentro la macchina e usa i guanti anti-taglio.

71 Che cosè lINAIL? Istituto Nazionale per lAssicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro LINAIL è lente pubblico che ti assicura e ti tutela se ti fai male o contrai una malattia a causa del lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio assicurativo allINAIL. Questa assicurazione è pubblica e obbligatoria: lo Stato infatti obbliga il datore di lavoro ad assicurare tutti i lavoratori che svolgono per lui unattività lavorativa retribuita utilizzando macchinari, apparecchi e impianti pericolosi di qualunque tipo. LINAIL, in ogni caso, garantisce la tua tutela anche se il datore di lavoro non ha pagato lassicurazione.

72 Cosa succede se ti fai male? Può succedere che ti fai male mentre lavori, che hai cioè un infortunio sul lavoro, oppure durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e il luogo di lavoro (infortunio in itinere). Allora ci sono alcune cose che devi assolutamente fare anche se il danno è lieve: avvisa o fai avvisare subito il datore di lavoro; vai immediatamente al pronto soccorso o dal tuo medico di base e dichiara che ti sei fatto male mentre lavoravi raccontando esattamente cosa è successo e dove. Queste dichiarazioni sono fondamentali per avere dallINAIL tutte le prestazioni di cui hai bisogno anche se non hai un regolare contratto di lavoro! Non è una denuncia, è una tutela.

73 Cosa succede se ti fai male? Il Pronto Soccorso o il tuo medico di base ti devono rilasciare un primo certificato medico in più copie con lindicazione della diagnosi e dei giorni di assenza dal lavoro per infortunio previsti inizialmente. Fai avere al più presto una copia del certificato medico al tuo datore di lavoro e una copia conservala tu (le fotocopie del certificato non sono valide). Se ti ricoveri sarà lospedale che invierà una copia del certificato medico al tuo datore di lavoro e una allINAIL. Se allo scadere del certificato, non sei ancora guarito puoi rivolgerti agli ambulatori della sede INAIL più vicina alla tua abitazione o al tuo medico curante per il rilascio di un ulteriore certificato medico. Se non puoi lavorare per più di tre giorni, il tuo datore di lavoro è obbligato a presentare la denuncia di infortunio e il certificato medico allINAIL entro due giorni dalla data in cui lo ha ricevuto. Controlla che lo faccia, nel tuo interesse. E se non lo ha fatto, fallo tu!

74 Le prestazioni fornite dallINAIL Se ti fai male sul lavoro o contrai una malattia a causa di quel lavoro hai diritto ad essere tutelato dallINAIL, in ogni caso, anche se il datore di lavoro non ha pagato lassicurazione. Questo tipo di tutela si chiama automaticità delle prestazioni. Le prestazioni sono di due tipi: economiche e sanitarie.

75 Le prestazioni fornite dallINAIL Sono molto importanti perché puoi avere: una somma giornaliera di denaro se non guarisci prima di tre giorni (è una prestazione economica, chiamata indennità per inabilità temporanea assoluta): - uguale al 100% della tua paga per il giorno dellinfortunio, dal tuo datore di lavoro - del 60% per i tre giorni successivi, dal tuo datore di lavoro - del 60% dal 4° al 90° giorno, dallINAIL - del 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica, dallINAIL Salvo migliori condizioni contrattuali; le cure mediche gratuite dal Servizio Sanitario Nazionale presso ambulatori e pronto soccorso, e dagli ambulatori dellINAIL (prestazioni sanitarie); le cure mediche specialistiche gratuite presso i centri sanitari specializzati, protesi e cure riabilitative.

76 Se il lavoratore ha un infortunio mortale. Nel caso in cui il lavoratore abbia un incidente in cui perde la vita, la famiglia, anche se vive fuori dallItalia, sarà assistita dallINAIL economicamente perché è prevista, per ogni lavoratore, una rendita mensile ai superstiti ed anche un assegno per le spese dei funerali. Per avere la rendita, i familiari devono presentare tempestivamente la domanda di rendita ai superstiti allINAIL. LINAIL, che ha già ricevuto la denuncia dellinfortunio mortale da parte del datore di lavoro, eroga la prestazione economica.

77 MALATTIE PROFESSIONALI ED INFORTUNI SUL LAVORO

78 Malattia professionale Patologia (=MALATTIA) causata dallo svolgimento di una attività lavorativa, determinata dallesposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo, ecc.).

79 Malattia professionale Il rapporto di causa-effetto è diluito nel tempo. Il rapporto di causa-effetto è diluito nel tempo. La malattia può manifestarsi anche dopo vari anni di esposizione, magari quando lattività che lha causata è già terminata. La malattia può manifestarsi anche dopo vari anni di esposizione, magari quando lattività che lha causata è già terminata.

80 ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE PROFESSIONALI E affidata allINAIL, copre la responsabilità civile -> risarcimento del danno economico. E affidata allINAIL, copre la responsabilità civile -> risarcimento del danno economico. Non tutela dalla responsabilità penale, quindi quando il datore di lavoro viene condannato (lesioni personali) lINAIL ha diritto di rivalersi su di esso per le somme erogate per risarcimento (regresso). Non tutela dalla responsabilità penale, quindi quando il datore di lavoro viene condannato (lesioni personali) lINAIL ha diritto di rivalersi su di esso per le somme erogate per risarcimento (regresso).

81 L'assicurazione INAIL copre le malattie professionali dovute all'azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un lavoro o di materiali o di fattori negativi presenti nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa. L'assicurazione INAIL copre le malattie professionali dovute all'azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un lavoro o di materiali o di fattori negativi presenti nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa.

82 MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE E NON Le malattie professionali assicurate nellindustria e in agricoltura, sono elencate in unapposita lista e si definiscono come tabellate.

83 MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE E NON Una malattia che è ritenuta conseguenza dellattività lavorativa può essere denunciata allINAIL anche se non è compresa fra le malattie tabellate; in questo caso il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso documentazione, il rapporto causale tra lattività professionale e la malattia.

84 Esempio: MALATTIA = ERNIA DISCALE LOMBARE LAVORAZIONI: a) Attività svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura; b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci. INDENNIZZABILITA: 1 ANNO

85 LINAIL viene a conoscenza della malattia professionale tramite: IL PRIMO CERTIFICATO, REDATTO DA UN MEDICO (CURANTE, PRONTO SOCCORSO, COMPETENTE, PATRONATO, ETC.) IL PRIMO CERTIFICATO, REDATTO DA UN MEDICO (CURANTE, PRONTO SOCCORSO, COMPETENTE, PATRONATO, ETC.) IL LAVORATORE CONSEGNA AL DATORE DI LAVORO IL PRIMO CERTIFICATO IL LAVORATORE CONSEGNA AL DATORE DI LAVORO IL PRIMO CERTIFICATO IL DATORE DI LAVORO COMUNICA ALLINAIL IL RICEVIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE IL DATORE DI LAVORO COMUNICA ALLINAIL IL RICEVIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

86 LA VIGILANZA (PSAL) viene a conoscenza della malattia professionale tramite: IL REFERTO DI MALATTIA PROFESSIONALE, REDATTO DA UN MEDICO (CURANTE, PRONTO SOCCORSO, COMPETENTE, PATRONATO, ETC.). Il referto viene redatto quando il medico diagnostica una malattia con prognosi superiore a 40 giorni, o probabilmente insanabile, o che comporta la menomazione di un senso o di un organo. IL REFERTO DI MALATTIA PROFESSIONALE, REDATTO DA UN MEDICO (CURANTE, PRONTO SOCCORSO, COMPETENTE, PATRONATO, ETC.). Il referto viene redatto quando il medico diagnostica una malattia con prognosi superiore a 40 giorni, o probabilmente insanabile, o che comporta la menomazione di un senso o di un organo. IL LAVORATORE NON GIOCA ALCUN RUOLO IL LAVORATORE NON GIOCA ALCUN RUOLO

87 INFORTUNIO SUL LAVORO DANNO ad una persona determinato dallazione violenta (rapida, non diluita nel tempo) di un fattore esterno, improvviso e imprevisto. Le cause sono costituite da ogni «aggressione» esterna che danneggia lintegrità psico-fisica del lavoratore (non solo trauma ma anche linfezione virale contratta in ospedale, sforzo che provoca uno strappo muscolare, evento drammatico che provoca un trauma psichico…) DANNO ad una persona determinato dallazione violenta (rapida, non diluita nel tempo) di un fattore esterno, improvviso e imprevisto. Le cause sono costituite da ogni «aggressione» esterna che danneggia lintegrità psico-fisica del lavoratore (non solo trauma ma anche linfezione virale contratta in ospedale, sforzo che provoca uno strappo muscolare, evento drammatico che provoca un trauma psichico…)

88 INFORTUNIO SUL LAVORO Linfortunio deve avvenire in «occasione di lavoro», cioè fra lattività lavorativa prestata dallinfortunato e lincidente ci deve essere un rapporto, anche indiretto, di causa ed effetto.

89 DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO ISPEZIONE LAVORO ORDINARIO: controlli per la regolarità dei rapporti di lavoro ( assunzione regolare) ISPEZIONE LAVORO TECNICO: controlli in materia di sicurezza sui cantieri edili > AUTORIZZAZIONI IN CONTRATTO DI APPRENDISTATO > VERIFICA LAVORO PER MINORI > TUTELA DEI DIRITTI DELLE LAVORATRICI MADRI

90 I N P S LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PENSIONI: Previdenziali (vecchiaia - anzianità - ai superstiti - invalidità - inabilità ) Assistenziali (integrazione delle pensioni al trattamento minimo - assegno sociale - invalidità civili) PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO: Disoccupazione - malattie - maternità - cassa integrazione - trattamento di fine rapporto - assegni familiari - per il sostentamento alla maternità - assegni per i nuclei familiari concessi dai comuni


Scaricare ppt "Kako sprečiti povrede na poslu i prevenzjia profesionalnih bolesti dott.ssa Barbara Alessandrini Medico del Lavoro ASS n. 3 Alto Friuli dott.ssa Claudia."

Presentazioni simili


Annunci Google