La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

’Εν Q ά σ ῳ δ ὲ κατ ὰ τ ὸ ν καιρ ὸ ν το ῦ τον στ ά σεως γενομ έ νης ἐ κπ ί πτουσιν ο ἱ λακωνιστα ὶ κα ὶ ὁ Λ ά κων ἁ ρμοστ ὴ ς ’Ετε ό νικος. Kαταιτιαθε.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "’Εν Q ά σ ῳ δ ὲ κατ ὰ τ ὸ ν καιρ ὸ ν το ῦ τον στ ά σεως γενομ έ νης ἐ κπ ί πτουσιν ο ἱ λακωνιστα ὶ κα ὶ ὁ Λ ά κων ἁ ρμοστ ὴ ς ’Ετε ό νικος. Kαταιτιαθε."— Transcript della presentazione:

1 ’Εν Q ά σ ῳ δ ὲ κατ ὰ τ ὸ ν καιρ ὸ ν το ῦ τον στ ά σεως γενομ έ νης ἐ κπ ί πτουσιν ο ἱ λακωνιστα ὶ κα ὶ ὁ Λ ά κων ἁ ρμοστ ὴ ς ’Ετε ό νικος. Kαταιτιαθε ὶ ς δ ὲ τα ῦ τα πρ ᾶ ξαι σ ὺ ν Τισσα ϕέ ρνει Πασιππ ί δας ὁ Λ ά κων ἔϕ υγεν ἐ κ Σπ ά ρτης· ἐ π ὶ δ ὲ τ ὸ ναυτικ ό ν, ὃ ἐ κε ῖ νος ἡ θρο ί κει ἀ π ὸ τ ῶ ν συμμ ά χων, ἐ ξεπ έ μ ϕ θη Κρατησιππ ί δας, κα ὶ παρ έ λαβεν ἐ ν Χ ίῳ. P ερ ὶ δ ὲ το ύ τους το ὺ ς χρ ό νους Qρασ ύ λλου ἐ ν ’Αθ ή ναις ὄ ντος ῏ Αγις ἐ κ τ ῆ ς Δεκελε ί ας προνομ ὴ ν ποιο ύ μενος πρ ὸ ς α ὐ τ ὰ τ ὰ τε ί χη ἦ λθε τ ῶ ν ’Αθηνα ί ων· Q ρ ά συλλος δ ὲ ἐ ξαγαγ ὼ ν ’Αθηνα ί ους κα ὶ το ὺ ς ἄ λλους το ὺ ς ἐ ν τ ῇ π ό λει ὄ ντας ἅ παντας παρ έ ταξε παρ ὰ τ ὸ Λ ύ κειον γυμν ά σιον, ὡ ς μαχο ύ μενος, ἂ ν προσ ί ωσιν. ἰ δ ὼ ν δ ὲ τα ῦ τα ῏ Αγις ἀ π ή γαγε ταχ έ ως, κα ί τινες α ὐ τ ῶ ν ὀ λ ί γοι τ ῶ ν ἐ π ὶ π ᾶ σιν ὑ π ὸ τ ῶ ν ψιλ ῶ ν ἀ π έ θανον. VICENDE DELLA GUERR A DEL PELOPONNESO

2 ’Εν Q ά σ ῳ δ ὲ κατ ὰ τ ὸ ν καιρ ὸ ν το ῦ τον στ ά σεως γενομ έ νης ἐ κπ ί πτουσιν ο ἱ λακωνιστα ὶ κα ὶ ὁ Λ ά κων ἁ ρμοστ ὴ ς ’Ετε ό νικος. ’Εν Q ά σ ῳ complemento di stato in luogo (Taso è un’isola a nord della Grecia nel mar Egeo e non una persona) = A Taso κατ ὰ τ ὸ ν καιρ ὸ ν το ῦ τον : in questa circostanza (κατ ὰ + acc. con valore temporale) στ ά σεως γενομ έ νης è un genitivo assoluto e va tradotto con il gerundio. Solo in un secondo momento è possibile sostituire il gerundio con una proposizione esplicita.= essendoci una rivolta ο ἱ λακωνιστα ὶ κα ὶ ὁ Λ ά κων ἁ ρμοστ ὴ ς ’Ετε ό νικος: sono nominativi, costituiscono quindi il gruppo soggetto: i filospartani e l’armosta spartano Eteonico. N.B.: sbagliare ο ἱ λακωνιστα ὶ per ο ἱ Lavkwneı è indice di disattenzione nella lettura del testo. Trattandosi di due nominativi l’uno non presenta più difficoltà dell’altro. ἐ κπ ί πτουσιν: vengono cacciati. Pur non avendo considerato errore la traduzione «muoiono», va precisato che essa è comunque errata. Se è vero che π ί πτ w significa anche morire, il preverbo ἐ κ ne impediva tale accezione e il vocabolario non ne dava tale significato.

3 Kαταιτιαθε ὶ ς δ ὲ τα ῦ τα πρ ᾶ ξαι σ ὺ ν Τισσα ϕέ ρνει Πασιππ ί δας ὁ Λ ά κων ἔϕ υγεν ἐ κ Σπ ά ρτης· Kαταιτιαθε ὶ ς:participio nominativo masch. sing. aoristo passivo. Sintatticamente è congiunto al nominativo Πασιππ ί δας ὁ Λ ά κων, che è il soggetto di ἔϕ υγεν. In quanto part. congiunto al nominativo si traduce con un gerundio. Il verbo kataitiavomai significa «accuso». Facilmente riconoscibile la radice,che compare in parole note, come aijtiva = causa, colpa, accusa o ai[[tioı = colpevole, responsabile. Essendo accusato τα ῦ τα πρ ᾶ ξαι σ ὺ ν Τισσα ϕέ ρνει : πρ ᾶ ξαι è infinito aoristo 1° del verbo pravssw= faccio. Dipende dal participio e τα ῦ τα è il suo complemento oggetto. σ ὺ ν Τισσα ϕέ ρνει è complemento di compagnia (σ ὺ ν + dativo): di avere fatto queste cose con Tissaferne. La traduzione «di avere fatto» non ha niente a che vedere con il fatto che l’infinito è aoristo, poiché, come è noto, l’infinito aoristo è privo di qualsiasi connotazione temporale. E’ solo un’esigenza di consecutio temporum in italiano. Πασιππ ί δας ὁ Λ ά κων ἔϕ υγεν ἐ κ Σπ ά ρτης: soggetto, predicato verbale, complemento di moto da luogo: lo spartano Pasippida fu esiliato da Sparta. ἔϕ υγεν è aoristo 2° del verbo feuvgw: tollerata la traduzione «fuggì», anche se inesatta. Il significato corretto, ricavabile dalla piccola sintesi posta all’inizio della versione e presente nel vocabolario è: fu mandato in esilio.

4 ἐ π ὶ δ ὲ τ ὸ ναυτικ ό ν, ὃ ἐ κε ῖ νος ἡ θρο ί κει ἀ π ὸ τ ῶ ν συμμ ά χων, ἐ ξεπ έ μ ϕ θη Κρατησιππ ί δας, κα ὶ παρ έ λαβεν ἐ ν Χ ίῳ. ἐ π ὶ τ ὸ ναυτικ ό ν: compl. di moto a luogo ( ἐ π ὶ + accusativo). τ ὸ ναυτικ ό ν è un aggettivo sostantivato. Il vocabolario ne riporta il significato: «ciurma, o, più frequentemente flotta»; naturalmente va cercato sotto l’aggettivo, ναυτικ ό ı,hv, ό ν: verso la flotta ὃ : pronome relativo, neutro. Il suo antecedente è τ ὸ ναυτικ ό ν, anch’esso neutro. E’ complemento oggetto di ἡ θρο ί κει, il cui soggetto è il nominativo del pronome dimostrativo ἐ κε ῖ νος, corrispondente al latino ille. ἡ θρο ί κει è piuccheperfetto (come si deduce dalla desinenza del tempo storico) del verbo ajqroivzw= raccolgo. ἀ π ὸ τ ῶ ν συμμ ά χων: ἀ π ὸ + genitivo indica provenienza. Questa è una proposizione introdotta da un pronome relativo, quindi è una relativa: che quello aveva raccolto dagli alleati ἐ ξεπ έ μ ϕ θη Κρατησιππ ί δας: fu mandato Cratesippida. Questa è la proposizione principale, di cui fa parte anche il complemento di moto a luogo posto all’inizio ( ἐ π ὶ τ ὸ ναυτικ ό ν). ἐ ξεπ έ μ ϕ θη è aoristo passivo indicativo 3^ persona singolare del verbo ejkpevmpw. Pevmpw significa mando. Il preverbo ejk si limita a rendere più preciso il senso, cosa che la traduzione italiana può trascurare. κα ὶ παρ έ λαβεν ἐ ν Χ ίῳ : παρ έ λαβεν è aoristo 2° di paralambavnw :prendo, ricevo. ἐ ν Χ ίῳ è compl di stato in luogo: a Chio (isola greca nel mar Egeo). Va sottinteso un pronome che si riferisca alla flotta: e la prese a Chio (ne assunse il comando).

5 P ερ ὶ δ ὲ το ύ τους το ὺ ς χρ ό νους Qρaσυvλλοu ἐ ν ’Αθ ή ναις ὄ ντος ῏ Αγις ἐ κ τ ῆ ς Δεκελε ί ας προνομ ὴ ν ποιο ύ μενος πρ ὸ ς α ὐ τ ὰ τ ὰ τε ί χη ἦ λθε τ ῶ ν ’Αθηνα ί ων · Qρασ ύ λλου ἐ ν ’Αθ ή ναις ὄ ντος: genitivo assoluto, da tradurre con una proposizione implicita con il gerundio, che può essere in seguito resa esplicita. Essendo Trasillo ad Atene (Mentre Trasillo si trovava ad Atene) P ερ ὶ δ ὲ το ύ τους το ὺ ς χρ ό νους … ῏ Αγις… ἐ κ τ ῆ ς Δεκελε ί ας πρ ὸ ς α ὐ τ ὰ τ ὰ τε ί χη ἦ λθε τ ῶ ν ’Αθηνα ί ων P ερ ὶ + accusativo significa intorno. Poiché regge un vocabolo che significa «tempo», si può facilmente ipotizzare che sia un complemento di tempo: Intorno a questi momenti, meglio, in italiano: All’incirca in questo periodo ῏ Αγις è il soggetto, è un nome proprio ed è uno dei due re di Sparta Agide ( ἦ λθε: aoristo 2°, 3^ pers. sing. da una radice priva di presente, riconducibile per significato al verbo e[rcomai = vado, giungo) da Decelea (villaggio dell’Attica)giunse proprio sotto le mura di Atene. Indispensabile rendere il pronome aujtovı,che in posizione predicativa corrisponde al latino ipse (proprio, persino, addirittura). προνομ ὴ ν ποιο ύ μενος: ποιο ύ μενος è participio congiunto al nominativo ῏ Αγις e, come più volte ribadito, si traduce con un gerundio presente: facendo preda. In questo caso il part. presente può, come talvolta accade, avere significato finale, per rifornirsi, per saccheggiare

6 Q ρ ά συλλος δ ὲ ἐ ξαγαγ ὼ ν ’Αθηνα ί ους κα ὶ το ὺ ς ἄ λλους το ὺ ς ἐ ν τ ῇ π ό λει ὄ ντας ἅ παντας παρ έ ταξε παρ ὰ τ ὸ Λ ύ κειον γυμν ά σιον, ὡ ς μαχο ύ μενος, ἂ ν προσ ί ωσιν. Q ρ ά συλλος παρ έ ταξε παρ ὰ τ ὸ Λ ύ κειον γυμν ά σιον: Trasillo (li) schierò vicino al liceo. Παρ έ ταξε è aoristo 1° del verbo paratavssw= ordino, schiero, il pronome tra parentesi va sottinteso e si riferisce ai complementi oggetto della frase precedente, retti da ἐ ξαγαγ ὼ ν. παρ ὰ + accusativo significa presso. Non è un complemento di stato in luogo, ma di moto. L’idea del movimento, che giustifica la presenza dell’accusativo, è data dal verbo παρ έ ταξε, schierare. ἐ ξαγαγ ὼ ν ’Αθηνα ί ους κα ὶ το ὺ ς ἄ λλους το ὺ ς ἐ ν τ ῇ π ό λει ὄ ντας ἅ παντας. ἐ ξαγαγ ὼ ν è il participio aoristo 2° raddoppiato del verbo ejxavgw, congiunto al soggetto Q ρ ά συλλος e va tradotto con un gerundio. Significa condurre fuori ( ejk ): conducendo fuori gli Ateniesi e tutti gli altri che si trovavano in città. ἐ ν τ ῇ π ό λει è in posizione attributiva ed è unico sintagma assieme a το ὺ ς ἄ λλους e το ὺ ς… ὄ ντας. Anche ἅ παντας fa parte dello stesso sintagma, ma questo aggettivo si trova sempre lontano dall’articolo, in posizione predicativa. ὡ ς μαχο ύ μενος: participio futuro (attico) del verbo mavcomai. Il participio futuro ha valore finale, intenzionale, analogamente al part. futuro latino. In questo caso è anche accompagnato da wJı che dà una sfumatura di soggettività ed è congiunto al soggetto: con l’intenzione di combattere

7 ἂ ν προσ ί ωσιν: ἂ ν accompagnato dal congiuntivo indica sempre eventualità. Προσ ί ωσιν è congiuntivo presente 3^ pers. plurale dal verbo provseimi, da ei\mi vado e non da eijmi sono : se si avvicinano (la nota presente nel testo chiariva che il soggetto sottinteso è: Gli Spartani). Il significato di avvicinarsi è dato dal preverbo προ vı =verso ἰ δ ὼ ν δ ὲ τα ῦ τα ῏ Αγις ἀ π ή γαγε ταχ έ ως, κα ί τινες α ὐ τ ῶ ν ὀ λ ί γοι τ ῶ ν ἐ π ὶ π ᾶ σιν ὑ π ὸ τ ῶ ν ψιλ ῶ ν ἀ π έ θανον. ῏ Αγις ἀ π ή γαγε ταχ έ ως: prop. principale: Agide se ne andò in fretta. ἀ π ή γαγε: aoristo 2° indicativo dal verbo ajpavgw, già presente con il preverbo ejk all’interno di questo testo. Qui è usato intransitivamente. Ταχ έ ως è avverbio e deriva dall’aggettivo tacuvı,ei`a, uv (veloce). ἰ δ ὼ ν δ ὲ τα ῦ τα: participio congiunto ad ῏ Αγις, nom. masch. sing. aoristo 2° da una radice id priva di presente che si collega a oJravw : vedendo queste cose κα ί τινες α ὐ τ ῶ ν ὀ λ ί γοι τ ῶ ν ἐ π ὶ π ᾶ σιν ὑ π ὸ τ ῶ ν ψιλ ῶ ν ἀ π έ θανον: alcuni di loro pochi della retroguardia, vennero uccisi da quelli armati alla leggera. τ ῶ ν ἐ π ὶ π ᾶ σιν (di quelli della retroguardia) era chiarito dalla nota a piè di pagina. ἀ π έ θανον: aoristo 2° indicativo dal verbo ajpoqnhvskw. Si tratta di proposizione coordinata alla principale. Un attento esame del vocabolario permetteva di chiarire l’unico significato del termine ψιλ ῶ ν possibile in questo contesto, e cioè «armati alla leggera»


Scaricare ppt "’Εν Q ά σ ῳ δ ὲ κατ ὰ τ ὸ ν καιρ ὸ ν το ῦ τον στ ά σεως γενομ έ νης ἐ κπ ί πτουσιν ο ἱ λακωνιστα ὶ κα ὶ ὁ Λ ά κων ἁ ρμοστ ὴ ς ’Ετε ό νικος. Kαταιτιαθε."

Presentazioni simili


Annunci Google