La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Projekt - Progetto PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena - SDGZ (URES) WP6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Projekt - Progetto PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena - SDGZ (URES) WP6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO."— Transcript della presentazione:

1 Projekt - Progetto PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena - SDGZ (URES) WP6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELL AREA FRONTALIERA WP6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA Ministero dell'Economia e delle Finanze

2 Leader Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena – SDGZ (URES) Co-leader Posoški Razvojni Center – Agenzia per lo Sviluppo della valle dellIsonzo WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA Ministero dell'Economia e delle Finanze

3 Splošni cilji Enotni način neformalnega usposabljanja zaposlenih Zmanjšane ovire za migracijo zaposlenih na obmejnem območju Izboljšanje izobrazbene strukture delovne sile Zmanjšanje brezposelnosti Večja kakovost in usposobljenost delovne sile Zaposljivost delovne sile na celotnem obmejnem območju Zmanjšanje razlik med potrebami podjetij in strokovno izbrazbo kadrov Reaktiviranje starejših strokovnjakov v proces dela Sinergije pri združevanju mladostne inovativnosti in navdušenja z zrelostjo in znanjem Standardizacija meril, postopkov ter tudi proizvodnih procesov Trajnostni razvoj sistema delovnih praks Obiettivi generali Modalità unitaria di aggiornamento informale del personale Diminuzione degli ostacoli per la migrazione del personale nellarea confinaria Miglioramento del grado distruzione dei dipendenti Diminuzione della disoccupazione Maggiore qualità e qualificazione della forza lavoro Occupabilità della forza lavoro sullintero territorio transfrontaliero Diminuzione delle differenze tra le necessità delle imprese e i quadri professionalmente formati Riattivazione degli esperti nel processo produttivo Sinergie conseguenti al contatto tra la capacità innovativa e lentusiasmo dei giovani e la saggezza e le conoscenze dei più anziani Standardizzazione delle misure, dei procedimenti e anche dei processi produttivi Sviluppo sostenibile del sistema della prassi lavorativa Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

4 Management dejavnosti 6.1) Razvoj sposobnosti MSP-jev in podpornega okolja na obmejnem območju (01.07.2010 – 31.12.2012) delovno izpopolnjevanje kadrov v malih in srednjih podjetjih z uporabo metodologije učenja na razdaljo ( e-learning ). vzspostavitev opreme za učenje na daljavo (webcam, računalniki, SW), ki bo locirana pri partnerjih projekta, bodo predavanja tako potekala na sedežih obrtnih in gospodarskih zbornicah ter drugih stanovskih organizacijah, uslužbenci pa bodo sledili lekcijam na sedežih posameznih podjetij. Gestione delle attività 6.1) Sviluppo delle capacità delle PMI e dell ambiente di supporto nellarea confinaria (01.07.2010 – 31.12.2012) aggiornamenti lavorativi del personale nelle piccole e medie imprese attraverso la metodologia dellinsegnamento a distanza ( e-learning) installazione dellattrezzatura per linsegnamento a distanza (webcam, computer, SW) presso i partner del progetto; le lezioni potranno essere svolte presso le sedi delle CCIAA e le altre Organizzazioni di categoria; gli impiegati seguiranno le spiegazioni nelle proprie imprese Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

5 Management dejavnosti 6.1) Razvoj sposobnosti MSP-jev in podpornega okolja na obmejnem območju izvedba vsaj 5 izobraževalnih modulov (v razredu in on-line), izmed katerih naj bodo vsaj 3 poskusni moduli izobraževanja on-line – zaradi problematike državnih pomoči se predlaga, da bi bilo kar vseh 5 modulov on-line uporaba e-learning sistema ECIPA-CNA Veneto na platformi Moodle (Matteo Povolato) Gestione delle attività 6.1) Sviluppo delle capacità delle PMI e dell ambiente di supporto nellarea confinaria realizzazione di almeno 5 moduli di formazione/aggiornamento (in classe e on-line), tra i quali almeno 3 moduli sperimentali di formazione on- line - a causa della problematica degli aiuti di stato si propone di realizzare tutti e 5 i moduli in modalita on-line uso del sistema e-learning ECIPA-CNA Veneto su piattaforma Moodle (Matteo Povolato) Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

6 Management dejavnosti 6.1) Predlagani izobraževalni moduli: Poslovanje v Italiji za slovenska podjetja Poslovanje v Sloveniji za italijanska podjetja Čezmejno delovanje MSP-jev (gradbenega sektorja) Gospodarsko mreženje (skupni tečaj ali sektorski tečaji) Medkulturna komunikacija Internacionalizacija MSP-jev Digitalno okolje za globalizacijo (social networks) Obnovljivi viri: priložnosti za MSP-je Incoterms 2010: pravila za mednarodno trgovanje Uporaba KMS (Knowledge Management System) Gestione delle attività 6.1) Moduli di formazione/aggiornamento proposti: Attività in Italia per le imprese slovene Attività in Slovenia per le imprese italiane Attività transfrontaliera per le PMI (settore edile) Reti commerciali (corso unico o corsi settoriali) Comunicazione interculturale Internazionalizzazione delle PMI Ambiente digitale per la globalizzazione (social networks) Fonti rinnovabili: occasioni per le PMI Incoterms 2010: regole per il commercio internazionale Uso del KMS (Knowledge management System) Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

7 Management dejavnosti 6.1) Razvoj sposobnosti MSP-jev in podpornega okolja na obmejnem območju KRATKOROČNE DEJAVNOSTI izbira izobraževalnih modulov: 17.02.2011 izbira zunanjih izvajalcev za pripravo izobraževalnih modulov: 11.03.2011 priprava 5 izobraževalnih modulov: marec-julij 2011 predstavitveni seminarji pri partnerjih projekta v Sloveniji in v Italiji: september-november 2011 Gestione delle attività 6.1) Sviluppo delle capacità delle PMI e dell ambiente di supporto nellarea confinari ATTIVITA A BREVE scelta dei moduli formativi: 17.02.2011 scelta dei fornitori esterni per la preparayione dei moduli formativi: 11.03.2011 preparazione dei 5 moduli formativi: marzo-luglio 2011 Seminari di presentazione presso i partner del progetto in Italia ed in Slovenia: settembre-novembre 2011 Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

8 Management dejavnosti 6.2) Oblikovanje ukrepov za vključevanje mladih in starejših v podjetniško okolje (01.07.2010 – 31.12.2012) organizacija raznih srečanj in seminarjev na temo podjetništega okolja v MSP-jih organizacija specifičnih delavnic, kjer bodo mladi lahko pridobili novega znanja o delu in dinamikah v podjetju ter o vsem kar je s tem povezano vključevanje starejših v podjetniško okolje, s tem, da bodo mentorji (tutorji) mladim, ki bodo prišli na delovno prakso v posamezna podjetja Gestione delle attività 6.2) Elaborazione dei provvedimenti per linserimento dei giovani e degli anziani nellambiente imprenditoriale (01.07.2010 – 31.12.2012) organizzazione di incontri vari e di seminari su argomenti inerenti lambiente imprenditoriale nelle PMI organizzazione di specifici incontri nei quali i giovani potranno acquisire nuove conoscenze sul lavoro e sulle dinamiche delle imprese inserimento degli anziani nellambiente imprenditoriale come consulenti (tutor) ai giovani che si presenteranno alle imprese per fare dellesperienza lavorativa Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

9 Management dejavnosti 6.2) Oblikovanje ukrepov za vključevanje mladih in starejših v podjetiniško okolje vključitev vsaj 120 mlajših in starejših, ki bodo sodeloval i na srečanjih in seminarjih Gestione delle attività 6.2) Elaborazione dei provvedimenti per linserimento dei giovani e degli anziani nellambiente imprenditoriale inserimento di almeno 120 junior e senior che parteciperanno agli incontri ed ai seminari Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

10 Management dejavnosti 6.2) Oblikovanje ukrepov za vključevanje mladih in starejših v podjetniško okolje marec- julij 2011: priprava dveh študijskih obiskov v Italiji in v Sloveniji november 2011 - februar 2012 : izvedba dveh študijskih obiskov Italiji in v Sloveniji oktober 2011: izvedba dveh srečanj (1 v Italiji in 1 v Sloveniji) med seniorji in juniorji do 30.08.20 11: iskanje sodelujočih podjetij do 30.08.2011 : iskanje seniorjev in juniorjev september 2011-marec 2012: izvedba srečanj, delavnic in seminarjev Gestione delle attività 6.2) Elaborazione dei provvedimenti per linserimento dei giovani e degli anziani nellambiente imprenditoriale - marzo-luglio 2011: preparazione di 2 visite studio in Italia e Slovenia -novembre 2011 - febbraio 2012: effettuazione delle visite studio in Italia e Slovenia - ottobre 2011: effettuazione di 2 incontri (1 in Italia ed 1 in Slovenia) tra i senior ed i junior - entro il 30.08.2011: individuazione delle imprese partcipanti - entro il 30.08.2011 2011: individuazione dei senior e dei junior - settembre 2011-marzo 2012: effettuazione degli incontri, degli workshop e dei seminari Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

11 Management dejavnosti 6.3) Čezmejni sistem delovnih praks v podjetjih (01.07.2010 – 31.12.2012) oblikovanje ukrepov za direktno sodelovanje mladih v podjetjih organizacija in izvedba delovnih praks mladih ki nimajo še specifičnih izkušenj pri raznih MSP-jih na čezmejnem območju. To se bo izvedlo s pomočjo izobraževalnih inštitucij in drugih ustanov, ki imajo kompetenco za organizacijo delovnih praks. Starejši zunanji strokovnjaki (glej prejšnjo aktivnost) pa jim bodo lahko sledili kot mentorji Gestione delle attività 6.3) Sistema transfrontaliero di stage in azienda (01.07.2010 – 31.12.2012) elaborazione di provvedimenti per la partecipazione diretta dei giovani nelle imprese organizzazione e realizzazione delle esperienze lavorative per i giovani senza esperienze specifiche presso le PMI nellarea transfrontaliera con laiuto delle istituzioni formative e di altro indirizzo competenti per la realizzazione di esperienze lavorative esperti esterni anziani (vedi lattività precedente) inseriti come consulenti (tutor) Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

12 Management dejavnosti 6.3) Čezmejni sistem delovnih praks in izmenjav v podjetjih izvedba čezmejnih delavnih praks za 30 mladih pri italijanskih in slovenskih podjetjih trajanje praks: 3 mesece izvedba 20 čezmejnih delovnih izmenjav pri italijanskih in slovenskih podjetjih trajanje izmenjav: 2 meseca Gestione delle attività 6.3) Sistema transfrontaliero di stage e scambi in azienda realizzazione di stage lavorativi transfrontalieri per 30 giovani presso imprese italiane e slovene durata degli stage: 3 mesi realizzazione di 20 scambi tra lavoratori dipendenti presso im prese italiane e slovene durata degli scambi: 2 mesi Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

13 Management dejavnosti 6.3) Čezmejni sistem delovnih praks v podjetjih (01.07.2010 – 31.12.2012) februar-marec 2011: preučevanje možnosti dodatnih finansiranj za izvedbo stažev in izmenjav februar-marec 2011: izvedba delovnopravne študije o čezmejnih stažih in delovnih izmenjavah do 30.09.2011: iskanje sodelujočih podjetij do 30.09.2011: iskanje interesentov za staže in delovne izmenjave z vključitvijo podjetij, šol in univerz oktober 2011-december 2012: izvedba stažev in izmenjav Gestione delle attività 6.3) Sistema transfrontaliero di stage in azienda (01.07.2010 – 31.12.2012) febbraio-marzo 2011: studio delle possibilita per ottenere ulteriori finanziamenti per gli stage e gli scambi lavorativi febbraio-marzo 2011: realizzazione di uno studio sulla normativa relativa agli stage ed agli scambi lavorativi transfrontalieri entro il 30.09.2011: individuazione delle imprese partecipanti entro il 30.09.2011: individuazione delle persone interessate agli stage ed agli scambi con il coinvolgimento di imprese, scuole ed universita ottobre 2011-dicembre 2012: realizzazione degli stage e degli scambi Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

14 Prispevek partnerjev oblikovanje izobraževalnih modulov na podlagi zahtev podjetij na teritoriju iskanje interesentov za izobraževanje iskanje mladih in starejših iskanje interesentov za staže in delovne izmenjave iskanje podjetij za vključevanje mladih in starejših iskanje podjetij za staže in delovne izmenjave - preveriti možnost, da bi se neposredno vključila v te dejavnosti Contributo dei partner ideazione dei moduli formativi in base alle esigenze delle imprese sul territorio individuazione degli interessati alla formazione Individuazione dei junior e dei senior individuazione degli interessati agli stage e scambi lavorativi individuazione delle imprese per linserimento dei junior e dei senior individuazione delle imprese per gli stage e gli scambi lavorativi - verificare la possibilita di un coinvolgimento diretto in queste attivita Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA

15 Časovne prioritete posameznih dejavnosti 1.priprava in promocija izobraževalnih modulov 2. vključevanje mladih in starejših 3. delovni staži in izmenjave - možnosti sinergij z drugimi programi za dodatna finansiranja: same staže in izmenjave bi koncentrirali na zadnje leto projekta in letošnje posvetili pripravljalnim dejavnostim Priorita temporali degli assi dintervento 1.preparazione e promozione dei moduli formativi 2.inserimento dei giovani e degli anziani 3.stage e scambi lavorativi - possibilita di sinergie con altri programmi per ulteriori finanziamenti: concentrazione degli stage e degli scambi sull ultimo anno di progetto, utilizzando il 2011 per le attivita preparatorie Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA


Scaricare ppt "Projekt - Progetto PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena - SDGZ (URES) WP6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO."

Presentazioni simili


Annunci Google