La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Projekt – Progetto iCON WP 6 PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena – SDGZ (URES) SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Projekt – Progetto iCON WP 6 PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena – SDGZ (URES) SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO."— Transcript della presentazione:

1 Projekt – Progetto iCON WP 6 PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena – SDGZ (URES) SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA Ministero dell'Economia e delle Finanze

2 WP6 Leader Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena – SDGZ (URES) Co-leader Posoški Razvojni Center – Agenzia per lo Sviluppo della valle dellIsonzo SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA Ministero dell'Economia e delle Finanze

3 WP6 Cilji Enotni način neformalnega usposabljanja zaposlenih Zmanjšane ovire za migracijo zaposlenih na obmejnem območju Izboljšanje izobrazbene strukture delovne sile Zmanjšanje brezposelnosti Večja kakovost in usposobljenost delovne sile Zaposljivost delovne sile na celotnem obmejnem območju Zmanjšanje razlik med potrebami podjetij in strokovno izbrazbo kadrov Reaktiviranje starejših strokovnjakov v proces dela Sinergije pri združevanju mladostne inovativnosti in entuziazma z zrelostno modrostjo in znanjem Večja usposobljenost delovne sile Standardizacija meril, postopkov ter tudi proizvodnih procesov Trajnostni razvoj sistema delovnih praks Obiettivi Modalità unitaria di aggiornamento informale del personale Diminuzione degli ostacoli per la migrazione del personale nellarea confinaria Miglioramento del grado distruzione dei dipendenti Diminuzione della disoccupazione Maggiore qualità e qualificazione della forza Occupabilità della forza lavoro sullintero territorio transfrontaliero Diminuzione delle differenze tra le necessità delle imprese e i quadri professionalmente formati Riattivazione degli esperti più anziani nel processo produttivo Sinergie conseguenti al contatto tra la capacità innovativa e lentusiasmo dei giovani e la saggezza e le conoscenze dei più anziani Standardizzazione delle misure, dei proce- -dimenti e anche dei processi produttivi Sviluppo sostenibile del sistema della prassi lavorativa. SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA Ministero dell'Economia e delle Finanze

4 SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA WP6 Management dejavnosti 1)Razvoj sposobnosti MSP-jev in podpornega okolja na obmejnem območju (01.04.2010 – 31.01.2013) delovno izpopolnjevanje kadrov v malih in srednjih podjetjih z uporabo metodologije učenja na razdaljo (telekonference). vzspostavitev opreme za učenje na daljavo (webcam, računalniki, SW), ki bo locirana pri partnerjih projekta, bodo predavanja tako potekala na sedežih obrtnih in gospodarskih zbornicah ter drugih stanovskih organizacijah, uslužbenci pa bodo sledili lekcijam na sedežih posameznih podjetij. Gestione delle attività 1) Sviluppo delle capacità delle PMI e dell ambiente di supporto nellarea confinaria - (01.04.2010 – 31.01.2013) aggiornamenti lavorativi del personale nelle piccole e medie imprese attraverso la metodologia dellinsegnamento a distanza (teleconferenze - installazione dellattrezzatura per linsegnamento a distanza (webcam, computer, SW) presso i partner del progetto; le lezioni potranno essere svolte presso le sedi delle CCIAA e le altre organizzazioni di categoria; gli impiegati seguiranno le spiegazioni nelle proprie imprese Ministero dell'Economia e delle Finanze

5 SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA WP6 Management dejavnosti 2)Oblikovanje ukrepov za vključevanje mladih in starejših v podjetiniško okolje (01.04.2010 – 31.01.2013) organizacija raznih srečanj in seminarjev na temo podjetništega okolja v MSP-jih organizacija specifičnih delavnic, kjer bodo mladi lahko pridobili novega znanja o delu in dinamikah v podjetju ter o vsem kar je s tem povezano vključevanje starejših v podjetniško okolje, s tem, da bodo mentorji (tutorji) mladim, ki bodo prišli na delovno prakso v posamezna podjetja Gestione delle attività 2) Elaborazione dei provvedimenti per linserimento dei giovani e degli anziani nellambiente imprenditoriale (01.04.2010 – 31.01.2013) organizzazione di incontri vari e di seminari su argomenti inerenti lambiente imprenditoriale nelle PMI organizzazione di specifici incontri nei quali i giovani potranno acquisire nuove conoscenze sul lavoro e sulle dinamiche delle imprese inserimento degli anziani nellambiente imprenditoriale come consulenti (tutor) ai giovani che si presenteranno alle imprese per fare dellesperienza lavorativa Ministero dell'Economia e delle Finanze

6 SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA WP6 Management dejavnosti 3) Čezmejni sistem delovnih praks v podjetjih (01.04.2010 – 31.01.2013) oblikovanje ukrepov za dirketno sodelovanje mladih v podjetjih organizacija in izvedba delovnih praks mladih ki nimajo še specifičnih izkušenj pri raznih MSP-jih na čezmejnem območju. To se bo izvedlo s pomočjo izobraževalnih inštitucij in drugih ustanov, ki imajo kompetenco za organizacijo delovnih praks. Starejši zunanji strokovnjaki (glej prejšnjo aktivnost) pa jim bodo lahko sledili kot mentorji Gestione delle attività 3) Sistema transfrontaliero di stage in azienda (01.04.2010 – 31.01.2013) elaborazione di provvedimenti per la partecipazione diretta dei giovani nelle imprese organizzazione e realizzazione delle esperienze lavorative per i giovani senza esperienze specifiche presso le PMI nellarea transfrontaliera con laiuto delle istituzioni formative e di altro indirizzo competenti per la realizzazione di esperienze lavorative esperti esterni anziani (vedi lattività precedente) inseriti come consulenti (tutor) Ministero dell'Economia e delle Finanze

7 SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA WP6 Pričakovani rezultati 1)Razvoj sposobnosti MSP-jev in podpornega okolja na obmejnem območju izvedba vsaj 5 izobraževalnih modulov (v razredu in on line), izmed katerih naj bodo 3 poskusni moduli izobraževanja on line 2) oblikovanje ukrepov za vključevanje mladih in starejših v podjetniško okolje vključitev vsaj 120 oseb, ki bodo sodelovale pri srečanjih in seminarjih 3) Čezmejni sistem delovnih praks Realizacija delovnih praks in seminarjev Risultati attesi 1) Sviluppo delle capacità delle PMI e dell ambiente di supporto nellarea confinaria realizzazione di almeno 5 moduli di formazione /aggiornamento (in classe e on-line), tra i quali almeno 3 moduli sperimentali di formazione on line 2) elaborazione dei provvedimenti per linserimento dei giovani e degli anziani nellambiente imprenditoriale coinvolgimento di almeno 120 persone che parteciperanno agli incontri ed ai seminari 3) sistema transfrontaliero di stage in azienda Realizzazione di stage e seminari Ministero dell'Economia e delle Finanze

8 SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA PODPORA IZKUŠNJAM IN RAZVOJ BODOČIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOČJA WP6 Prispevki partnerjev Vsi partnerji bodo sodelovali pri vseh aktivnostih WP. Vsak partner bo prispeval in deloval na svojem področju po svojih specifikah ter pripomogel k vključevanju vseh ciljnih skupin v aktivnostih, ki so predvidene v projektu. Contributo dei partner Tutti i partner parteciperanno alle attività previste dal WP. Ogni partner contribuirà e sarà attivo sul proprio territorio in base alle proprie competenze e specifiche con la sensibilizzazione e linserimento di tutti i gruppi target nelle attività previste nel progetto. Ministero dell'Economia e delle Finanze


Scaricare ppt "Projekt – Progetto iCON WP 6 PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena – SDGZ (URES) SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO."

Presentazioni simili


Annunci Google