La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

ALALA E I O U LELE LILI LOLO LULU MAMA MEME MIMI MOMO MUMU.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "ALALA E I O U LELE LILI LOLO LULU MAMA MEME MIMI MOMO MUMU."— Transcript della presentazione:

1 ALALA E I O U LELE LILI LOLO LULU MAMA MEME MIMI MOMO MUMU

2 FAFA FEFE FIFI FOFO FUFU SASA SESE SISI SOSO SUSU

3 ALALAE I OU LELELILI LOLOLULU MAMAMEMEMIMIMOMO MUMU FEFEFAFAFIFIFUFUFOFO

4 SASASESESISISOSOSUSU DADADEDEDIDIDODODUDU BABABEBEBIBIBOBOBUBU VAVAVEVEVIVIVOVOVUVU

5 PAPAPEPEPIPIPOPOPUPU NANANENENININONONUNU TATATETETITITOTOTUTU CACACECECICICOCOCUCU

6 FAMEFAME FETTE FUFIFUFI FILOFILO FUMOFUMO FONOFONO FILAFILAFUOCO CHI SC

7 SPASPA SCASCA STASTA STOSTO SCOSCO SPOSPO SCUSCU SPUSPU SPESPE SPISPI STUSTU STESTE


Scaricare ppt "ALALA E I O U LELE LILI LOLO LULU MAMA MEME MIMI MOMO MUMU."

Presentazioni simili


Annunci Google